14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 1

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Loven finder anvendelse på fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, der efter § 2 anses for at være erhvervsdrivende (erhvervsdrivende fonde).

•••

Stk. 2 Ved en erhvervsdrivende fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, jf. § 2, stk. 1 og 2, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

•••

Stk. 3 Fondens væsentlige gavegivere, bidragsydere el.lign. sidestilles i alle henseender i forhold til denne lov med fondens stifter.

•••
profile photo
Profilside