Erhvervelsesbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af erhvervelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995

§ 1

Nedennævnte personer og selskaber m.v. kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 som ændret ved lov nr. 1102 af 21. december 1994, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet eller ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af i alt fem år:

  • 1) Arbejdstagere, der er statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EF-statsborgere), og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EF-opholdsbevis.

  • 2) Arbejdstagere, der er statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EØS-opholdsbevis.

  • 3) EF-statsborgere eller statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som har etableret eller vil etablere sig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed.

  • 4) EF-statsborgere eller statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har oprettet eller vil oprette agenturer eller filialer her i landet, eller som vil levere eller modtage tjenesteydelser her.

  • 5) Selskaber m.v., der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har oprettet eller vil oprette filialer eller agenturer eller vil levere tjenesteydelser her i landet.

Stk. 2 De selskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 5, skal enten have hovedkontor eller hovedvirksomhed inden for Fællesskaberne eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller have vedtægtsmæssigt hjemsted der. I sidstnævnte tilfælde skal selskabets virksomhed have faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.