14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Erhvervelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995

Denne konsoliderede version af erhvervelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Erhvervelsesbekendtgørelsen

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • BilagEksempler på erklæringsformularer

§1 Nedennævnte personer og selskaber m.v. kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 som ændret ved lov nr. 1102 af 21. december 1994, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet eller ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af i alt fem år:

 • 1) Arbejdstagere, der er statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EF-statsborgere), og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EF-opholdsbevis.

 • 2) Arbejdstagere, der er statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EØS-opholdsbevis.

 • 3) EF-statsborgere eller statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som har etableret eller vil etablere sig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed.

 • 4) EF-statsborgere eller statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har oprettet eller vil oprette agenturer eller filialer her i landet, eller som vil levere eller modtage tjenesteydelser her.

 • 5) Selskaber m.v., der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har oprettet eller vil oprette filialer eller agenturer eller vil levere tjenesteydelser her i landet.

Stk. 2 De selskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 5, skal enten have hovedkontor eller hovedvirksomhed inden for Fællesskaberne eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller have vedtægtsmæssigt hjemsted der. I sidstnævnte tilfælde skal selskabets virksomhed have faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

§2 EF-statsborgere, der har opholdstilladelse i Danmark i medfør af EF-direktiverne 90/364/EØF om opholdsret, 90/365/EØF om opholdsret for lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet eller 93/96/EØF om opholdsret for studerende, kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet og ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af ialt 5 år.

§3 Bestemmelserne i § 1 og § 2 gælder kun ved erhvervelse af ejendomme,

 • 1) der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller

 • 2) hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

§4 Tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom uden særlig tilladelse i henhold til § 1 og 2 er betinget af, at erhververen afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at den pågældende eller selskabet er omfattet af en af de grupper af erhververe, der er nævnt i § 1 eller 2, og at formålet med erhvervelsen er som beskrevet i § 3.

Stk. 2 Hvis formålet med erhvervelsen er, at ejendommen skal tjene til fornøden helårsbolig for erhververen, skal det endvidere fremgå af erklæringen, at ejendommen ikke er udlagt til eller benyttes som fritidshus eller fritidsgrund.

Stk. 3 For arbejdstageres vedkommende skal erklæringen tillige indeholde oplysning om arbejdsgiverens navn og adresse eller være vedlagt arbejdstagerens EF/EØS-opholdsbevis.

§5 Erklæringen skal afgives i adkomstdokumentet og skal være underskrevet af erhververen. Eksempler på erklæringsformularer er trykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1995.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 895 af 23. december 1987.

profile photo
Profilside