14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 Kapitel 4

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Epidemiloven

Kapitel 4
1
1 Kommentar

Parlamentarisk kontrol med anvendelsen af bemyndigelsesbestemmelser

§9 Vedkommende minister kan alene fastsætte regler i medfør af § 2, stk. 6, 1. pkt., § 3, stk. 2 og 3, § 24, stk. 1, §§ 28, 30, 32, 34-37 og 40, § 49, stk. 3-5, § 53, § 55, stk. 1 og 2, og §§ 56-58, hvis indholdet af reglerne sammen med en indstilling fra Epidemikommissionen forinden er forelagt for et af Folketinget nedsat udvalg og udvalget ikke har udtalt sig imod reglernes udstedelse, jf. dog stk. 2. 1. pkt. omfatter ikke ophævelse, lempelse eller uvæsentlige ændringer af allerede fastsatte regler. Bekendtgørelse om straf for overtrædelse af krav om mundbind eller visir i detailhandlen beliggende i Vollsmose Sogn Bekendtgørelse om kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom Bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg, stiftsråd m.v. som led i håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 2 Foreligger der en overhængende og akut fare for eller trussel mod folkesundheden, kan vedkommende minister udstede reglerne uden forudgående forelæggelse for udvalget efter stk. 1. I så fald skal ministeren uden unødigt ophold efter udstedelsen af reglerne forelægge disse for udvalget. Udtaler udvalget sig herefter imod reglerne, skal ministeren ophæve reglerne.

Stk. 3 Vedkommende minister kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår udvalget senest skal tilkendegive, om udvalget udtaler sig imod reglerne.

§10 Indstiller Epidemikommissionen af egen drift eller efter anmodning, at der fastsættes regler i medfør af § 2, stk. 6, 1. pkt., § 3, stk. 2 og 3, § 24, stk. 1, §§ 28, 30, 32, 34-37 og 40, § 49, stk. 3-5, § 53, § 55, stk. 1 og 2, og §§ 56-58, eller at regler, der er fastsat i medfør af disse bestemmelser, ophæves eller lempes, og vil vedkommende minister ikke følge indstillingen, skal ministeren hurtigst muligt orientere et af Folketinget nedsat udvalg om kommissionens indstilling og om, at ministeren ikke vil følge den. 1. pkt. omfatter ikke uvæsentlige ændringer af allerede fastsatte regler. Bekendtgørelse om udvidelse af §§ 5-7, §§ 12 a-12 f og § 16 a i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til at omfatte Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

§11 Vedkommende minister offentliggør Epidemikommissionens indstillinger om, hvorvidt der bør fastsættes regler i medfør af § 2, stk. 6, 1. pkt., § 3, stk. 2 og 3, § 24, stk. 1, §§ 28, 30, 32, 34-37 og 40, § 49, stk. 3-5, § 53, § 55, stk. 1 og 2, og §§ 56-58. Skal der ske forelæggelse for eller orientering af det af Folketinget nedsatte udvalg efter §§ 9 og 10, skal indstillingen offentliggøres hurtigst muligt efter forelæggelsen eller orienteringen.

profile photo
Profilside