14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 Kapitel 2

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Epidemiloven

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Ansvar for forebyggende tiltag og foranstaltninger mod udbredelse af smitsomme sygdomme

§3 Det påhviler enhver forvaltningsmyndighed efter anmodning at yde vejledning til og bistå Styrelsen for Patientsikkerhed og andre myndigheder, der varetager opgaver efter denne lov, med at varetage de pligter og beføjelser, som disse efter loven er tillagt, og med at gennemføre foranstaltninger efter denne lov.

Stk. 2 Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at private i særlige tilfælde kan bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til loven.

Stk. 3 Vedkommende minister kan bemyndige andre ministre og myndigheder til at udøve de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren eller myndigheder, og til at iagttage de pligter, der påhviler ministeren og myndigheden. Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 4 Regler i medfør af stk. 2 og 3 kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 4 uger ad gangen, medmindre særlige grunde undtagelsesvis tilsiger en længere gyldighedsperiode.

§4 Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal træffe foranstaltninger for at forebygge og sikre sig mod udbredelsen af smitsomme sygdomme, herunder udarbejde planer for håndtering af smitsomme sygdomme og sikre, at kommunens og regionens institutioner og personale er bekendt med myndighedernes anbefalinger og vejledninger om håndtering af smitsomme sygdomme.

§5 Det påhviler enhver myndighed og juridisk person at holde sig orienteret om anbefalinger og vejledninger, som er relevante for myndigheden eller den juridiske person, om håndtering af smitsomme sygdomme.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om forebyggelse af smitsomme sygdomme på offentlige og private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

profile photo
Profilside