14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

VE-loven § 65

Lov om fremme af vedvarende energi paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ve-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1791 af 02. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Omkostninger, som er forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, betales af de virksomheder, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Forsyningstilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk. 1. Afgørelser truffet i henhold til regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Forsyningstilsynets behandling af klager og om, hvorvidt klager over Forsyningstilsynets afgørelser kan tillægges opsættende virkning. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om frister for klage til Forsyningstilsynet. Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

•••
profile photo
Profilside