VE-loven § 43c

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 06. februar 2024,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016 og lov nr. 328 af 28. marts 2023

§ 43c

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan meddele tilsagn om tilskud til anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder, jf. stk. 2 og 3, hvis der senest den 1. januar 2020 er modtaget en ansøgning om tilsagn. Tilsagnet falder bort, hvis ikke det er udnyttet senest den 31. december 2022. Tilskud ydes på baggrund af en årsnorm, jf. § 43 i. Der kan ydes tilskud for en periode på 20 år regnet fra det tidspunkt, hvor der første gang er modtaget tilskud til anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 2 Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. anvendt gigajoule biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 3 Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. anvendt gigajoule og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt gigajoule biogas til procesformål i virksomheder. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4 Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.

Stk. 5 Tilskud efter stk. 2 og 3 er betinget af klima-, energi- og forsyningsministerens tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til procesformål i virksomheden. Et tilsagn om tilskud, som er meddelt efter den 1. januar 2019, og som ikke er udnyttet, inden 2 år efter at tilsagnet er meddelt, bortfalder.

Stk. 6 Ansøger skal for at modtage tilskud opfylde de krav, som fremgår af regler udstedt i medfør af § 50, stk. 5§ 50 a, § 56 c, stk. 2, nr. 7, § 56 f og § 58, nr. 3.