VE-loven § 43

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 02. september 2021,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016, lov nr. 504 af 23. maj 2018, lov nr. 499 af 01. maj 2019, lov nr. 923 af 18. maj 2021, lov nr. 2605 af 28. december 2021, lov nr. 804 af 07. juni 2022, lov nr. 328 af 28. marts 2023, lov nr. 456 af 02. maj 2023, lov nr. 608 af 31. maj 2023 og lov nr. 1788 af 28. december 2023

Fælles regler for pristillæg m.v. til vindmøller
§ 43

Denne bestemmelse indeholder fælles regler for pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a-35 f, 36, 37 og 38-42.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a-35 f, 36, 37 og 38-42, om beregningen af vindmøllers installerede effekt og produktion og om andre forhold af betydning for fastsættelsen af pristillæg og andre ydelser. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 35 a-35 f og 41 skal opgøres. Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.