VE-loven § 33

Denne konsoliderede version af vE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremme af vedvarende energi

Lov nr. 1392 af 27. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 06. februar 2024,
som ændret ved lov nr. 900 af 04. juli 2013, lov nr. 1705 af 23. december 2016 og lov nr. 328 af 28. marts 2023

Tekniske og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller
§ 33

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vindmøllers konstruktion, fremstilling, opstilling, drift, vedligeholdelse og service samt om krav til certificering, godkendelse og prøvning. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om suspension og tilbagekaldelse af godkendelser udstedt efter regler fastsat i medfør af 1. pkt.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vindmølleejeren efter påbud fra ministeren har pligt til at standse og sikre vindmøllen, hvis denne er ulovligt opstillet eller ikke har fået udført vedligeholdelse og service, eller hvis vindmøllen vurderes farlig, herunder på grund af dårligt vedligehold eller skade, og regler om, at vindmølleejeren har pligt til at være ansvarsforsikret.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige en virksomhed eller en sagkyndig institution eller organisation til at udøve nærmere angivne funktioner vedrørende teknisk godkendelse af vindmøller og udføre tilsyn og kontrol med overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse.