14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Emballageafgiftsloven § 18

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af emballageafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 600 af 05. maj 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:

  • 1. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

  • 2. Overtræder § 3, stk. 1 eller 6, § 7 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 5, § 9, stk. 1-3, 5-7 eller 11, § 15, stk. 2-6, og § 25, stk. 1-3.

  • 3. Tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 6, stk. 1-3, 5 og 6.

  • 4. Undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 7 a, stk. 2.

  • 5. Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 3, stk. 5, eller § 13, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette

  • 6. Overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 7 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 9, stk. 1-3 eller 5-7, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 6 Har nogen begået flere overtrædelser af § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1-3, 5-7 eller 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1-3, 5-7 eller 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

•••

Stk. 7 Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

•••
profile photo
Profilside