14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ekspropriationsloven § 21

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ekspropriationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Rejses der efter ekspropriationens foretagelse spørgsmål om i forbindelse med den nærmere gennemførelse af det vedtagne projekt at foretage afvigelser fra dette, kan ekspropriationskommissionen optage disse til behandling. Opstår der i øvrigt efter ekspropriationens foretagelse spørgsmål om tilkendelse af erstatning, som ikke har været behandlet af ekspropriationskommissionen, eller sker der til skade for en erstatningsberettiget væsentlige ændringer i grundlaget for de tillagte erstatningsbeløb, skal kommissarius, såfremt begæring herom fremkommer inden eet år efter, at ekspropriationsanlægget er fuldendt, forelægge sagen til prøvelse for kommissionen.

•••

Stk. 2 Til de af bestemmelserne i stk. 1 foranledigede kommissionsmøder indvarsles med mindst 4 ugers varsel sagens parter samt de personer og myndigheder, som kommissarius efter det tidligere passerede anser for interesseret i det pågældende spørgsmål. Bestemmelserne i §§ 13, 15, stk. 4, 17 og 19 finder anvendelse med fornødne lempelser.

•••
profile photo
Profilside