14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ekspropriationsloven § 19

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ekspropriationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. November 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Kendelse, hvorved erstatning gives eller nægtes, kan indbringes til efterprøvelse for vedkommende taksationskommission. Taksationskommissionen kan tillige efterprøve den i medfør af § 29 fastsatte godtgørelse. Afsiges kendelsen i et møde, kan indbringelse ske ved erklæring til protokollen. I øvrigt må skriftlig begæring herom være kommissarius i hænde senest 4 uger efter, at udskrift af kendelsen er tilsendt den pågældende. Når der er særlig grund dertil, kan transportministeren dog tillade, at en sag indbringes for taksationskommissionen, uanset at begæringen er fremkommet efter udløbet af den nævnte frist.

•••

Stk. 2 Til taksationsforretningen indvarsles parterne skriftligt med mindst 4 ugers varsel.

•••

Stk. 3 Taksationskommissionen kan uanset de for denne nedlagte påstand tage stilling til ethvert spørgsmål om erstatningen under forudsætning af, at parterne har haft lejlighed til at fremkomme med deres bemærkninger dertil.

•••

Stk. 4 Hvis alene spørgsmålet om den i medfør af § 29 fastsatte godtgørelse er indbragt for taksationskommissionen, kan taksationskommissionen afgøre sagen på grundlag af skriftlige udtalelser fra parterne. Formanden kan bestemme, at sagen kan afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden afholdelse af møde.

•••

Stk. 5 Taksationskommissionens afgørelse træffes ved kendelse i overensstemmelse med de i § 17, stk. 4, anførte regler. Udskrift af kendelsen tilsendes parterne og enhver, der har retlig interesse deri og fremsætter begæring derom.

•••

Stk. 6 Hvis en taksationskommission ændrer en afgørelse om et spørgsmål, der er omfattet af bestemmelserne i § 16, fastsætter taksationskommissionen umiddelbart erstatningen på det ændrede grundlag.

•••
profile photo
Profilside