14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejerlejlighedsloven § 29

Lov om ejerlejligheder paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejerlejlighedsloven og bygger på lov nr. 908 af 18. juni 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

•••

Stk. 2 Lovens §§ 9-11 finder anvendelse på adfærd, der udøves efter lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 3 De hidtil gældende regler om kvalitetskrav finder fortsat anvendelse for anmeldelser om opdeling, videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder eller anden ændring, som er indleveret til Geodatastyrelsen senest 6 måneder efter lovens ikrafttræden, såfremt der inden lovens ikrafttræden er udstedt fornøden byggetilladelse eller ansøgt om fornøden attest efter de hidtil gældende regler om kvalitetskrav.

•••

Stk. 4 Lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010, ophæves ved ikrafttræden af denne lov.

•••

Stk. 5 Regler fastsat i medfør af den i stk. 4 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside