14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejerlejlighedsloven § 24

Lov om ejerlejligheder paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejerlejlighedsloven og bygger på lov nr. 908 af 18. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Oprettelse af ejerlejligheder sker ved Geodatastyrelsens registrering af ejendommens opdeling i ejerlejligheder i matriklen eller i Geodatastyrelsens register over bygninger på forstranden eller på søterritoriet i øvrigt. Geodatastyrelsen registrerer endvidere ændringer af ejerlejligheder, herunder videreopdeling.

•••

Stk. 2 Registrering efter stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Der foreligger dokumentation som fastsat i medfør af stk. 4 for overholdelse af lovens bestemmelser om opdeling i eller ændring af ejerlejligheder.

  • 2) Opdelingen eller ændringen kan tinglyses.

  • 3) Der foreligger oplysninger m.v., som efter regler fastsat i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering er nødvendige for registreringen.

•••

Stk. 3 Geodatastyrelsen underretter Tinglysningsretten om den påtænkte oprettelse eller ændring, når betingelserne for registrering i stk. 2, nr. 1 og 3, er opfyldt. Godkender Tinglysningsretten, at oprettelsen eller ændringen kan tinglyses, registrerer Geodatastyrelsen opdelingen eller ændringen i matriklen.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om registrering efter stk. 1, herunder om krav til dokumentation, form, formater m.v., og om, at en landinspektør med beskikkelse skal afgive eller attestere oplysninger i forbindelse med dokumentationen. Ministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur m.v. Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

•••
profile photo
Profilside