14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejerlejlighedsloven GAMMEL  - ophæves den 1. juli 2020, jf. § 29, stk. 4, i lov nr. 908 af 18. juni 2020 § 10a

Lov om ejerlejligheder paragraf 10a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejerlejlighedsloven gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10a Ejendomme, hvor en landinspektør med beskikkelse attesterer, at de på ejendommen beliggende bygningers samlede erhvervsareal udgør mere end 80 pct. af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, som det var registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 31. december 2003, kan opdeles i ejerlejligheder, der skal benyttes til helårsbeboelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Der skal på opdelingstidspunktet være ledige erhvervslokaler. Lokalerne må ikke være blevet ledige som følge af opsigelse fra udlejerens side, medmindre opsigelsen skyldes lejerens misligholdelse.

  • 2) I de ledige erhvervslokaler skal der kunne etableres mindst det samme antal beboelseslejligheder, som var registreret i BBR i samtlige bygninger på ejendommen den 31. december 2003.

  • 3) De nye beboelseslejligheder skal hver være mindst 85 m 2 bruttoetageareal. Lejlighedernes tinglyste areal skal dog mindst være på 75 m 2 .

•••

Stk. 2 Er flere ejendomme registreret under samme ejendomsnummer i BBR den 31. december 2003, er dette ikke til hinder for, at ejeren opdeler disse i ejerlejligheder, hvis en eller flere af ejendommene hver for sig opfylder betingelserne efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Når ejendommen er opdelt efter stk. 1, kan ejeren, hvis der senere bliver lokaler, som den 31. december 2003 anvendtes til andet end beboelse, ledige i bygningerne, indrette nye beboelseslejligheder, som hver opfylder kravene i stk. 1, nr. 3. Lokalerne må ikke være blevet ledige som følge af opsigelse fra udlejerens side, medmindre opsigelsen skyldes lejerens misligholdelse.

•••

Stk. 4 De beboelseslejligheder, som var registreret i bygningerne den 31. december 2003, kan ikke overdrages som selvstændige ejerlejligheder, før der er etableret nye beboelseslejligheder efter stk. 1, og før en landinspektør med beskikkelse har attesteret, at hver enkelt lejlighed opfylder de i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f og i, nævnte krav.

•••

Stk. 5 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om ordningens gennemførelse.

•••
profile photo
Profilside