Bøger, som nævner Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

4.1. Indledning og oversigt

- Side 526 -

Se også SKM2011.330.BR, hvor skatteyder ikke kunne afstå en ejendom skattefrit efter parcelhusreglen EBL § 8, da han var eller blev næringsdrivende i forbindelse med købet af den pågældende ejendom.

Læs på Jurabibliotek4.2.6.2. Ejerboliger

- Side 534 -

For en ejendom, der erhverves og anvendes til den næringsdrivendes beboelse igennem en årrække, vil næringsformodningen efter en konkret bedømmelse kunne afkræftes. Er dette tilfældet, vil en fortjeneste på et parcelhus mv. kunne være omfattet af skattefriheden i EBL §§ 8 eller 9.

Læs på Jurabibliotek4.4.2.1. Ejerboliger og aktier mv. med brugsret til en beboelseslejlighed

- Side 540 -

...omfatter fysiske personers fortjeneste ved afståelse af ejerboliger mv., omfatter overordnet en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, anpartslejligheder, aktie- og andelslejligheder, jf. EBL § 8, samt boligdelen af visse erhvervsejendomme, jf. EBL § 9. Fritagelsen gælder, uanset om de pågældende boligtyper ligger på egen eller lejet grund.

Læs på Jurabibliotek

(...)

En række betingelser skal være opfyldt, for at en ejendom kan afstås skattefrit efter EBL §§ 8 og 9. Der gælder nogle objektive betingelser, der omfatter krav til typen af ejendom, grundens areal, om der kan ske udstykning, og om det i så fald vil medføre væsentlig værdiforringelse. Dertil kommer en subjektiv betingelse, der vedrører ejerens brug af...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...ejerboliger fremkom for omkring 50 år siden, er der fortsat et betydeligt antal sager om fortolkningen af, hvornår en ejendom kan afstås skattefrit efter bestemmelserne i EBL §§ 8 og 9. Det hænger formodentlig sammen med, at muligheden for en skattefri avance er så attraktiv, at grænserne skal prøves af. Det betydelige antal afgørelser på området og...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 541 -

...frivillig auktion. Beboelsen blev efterfølgende solgt til køberen for 3.000 kr. Højesteret fandt, at skattefritagelse efter EBL § 8, stk. 2, er betinget af, at der på ejendommen ligger en bygning, der er egnet som fritidsbolig, og at denne bygning medfølger ved overdragelsen. Fortjenesten kunne herefter ikke fritages for beskatning i det konkrete tilfælde.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det skal dog tilføjes, at der på visse betingelser er skattefrihed, hvis der sælges en grund, hvor der har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget, jf. EBL § 8, stk. 6 og 7, og omtalen i Den juridiske vejledning 2021 C.H.2.1.15.9.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Da forudsætningerne for skattefrihed ved salg af en helårsbolig, jf. EBL § 8, stk. 1, er mere restriktive end forudsætningerne for skattefrihed ved salg af en fritidsbolig, jf. EBL § 8, stk. 2, har det betydning, om en ejendom skal anses for at være en helårsbolig eller en fritidsbolig. Udgangspunktet er, at det følger af ejendommens vurderingsmæssige...

Læs på Jurabibliotek

(...)

I TfS 2000, 371 LR godkendte Ligningsrådet, at en helårsbolig, der gennem 10 år havde været anvendt som fritidsbolig, kunne sælges skattefrit efter EBL § 8, stk. 2. Ligningsrådet lagde bl.a. vægt på, at det umiddelbart ville være muligt at omklassificere den pågældende ejendom til en fritidsbolig. Se endvidere SKM2001.160.LR

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 542 -

...skattefri efter EBL § 8, stk. 2. Højesteret lagde bl.a. vægt på, at ejendommen på salgstidspunktet havde »parcelhusstatus« og på den afgivne erklæring om at ville tage fast bopæl på ejendommen. Herefter fandtes benyttelsen til fritidsformål ikke at kunne føre til, at ejendommen var omfattet af EBL § 8, stk. 2. Se lignende afgørelse i SKM2012.601.ØLR.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...en ejerlejlighed med bopælspligt ikke at være omfattet af sommerhusreglen i EBL § 8, stk. 2. Da lejligheden havde været udlejet til beboelse, havde den ikke udelukkende været anvendt til fritidsformål for ejeren. Den var derfor heller ikke fritaget for beskatning som følge af praksis vedrørende helårsboliger, der alene er anvendt til fritidsformål.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...væsentlig i forhold til beboelsesmomentet, vil ejendommen i sin helhed kunne afstås skattefrit efter EBL § 8. Det er dog en betingelse, at ejendommen har bevaret karakter af et enfamiliehus mv. og overvejende tjener beboelsesformål. Hvis mindst 50 pct. af ejendomsværdien er henført til beboelsesdelen, er dette normalt udtryk for, at betingelsen er opfyldt.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 543 -

...andre blandet benyttede ejendomme, der i væsentligt omfang benyttes erhvervsmæssigt og indeholder 1 eller 2 selvstændige lejligheder, er ikke fritaget for beskatning efter EBL § 8, men vil være fritaget for beskatning, når de har tjent til beboelse for ejeren, jf. EBL § 9. Se også omtalen i Den juridiske vejledning 2021 C.H.2.1.15.5.1 og C.H.2.1.15.5.2.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...f.eks. jordtilliggendet til en landbrugsejendom, vil boligparcellen kunne ændre status og sælges skattefrit, såfremt den på handelstidspunktet selvstændigt opfylder betingelserne i EBL § 8. Ejendommen skal således have været beboet af sælger, efter at udstykning er endeligt gennemført, dvs. efter approbation fra Geodatastyrelsen, jf. SKM2012.441.LSR.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det fremgår af EBL § 3 A, at der er tale om delsalg, når salgsaftalen er betinget af udstykning. Modsætningsvis vil der være tale om helsalg, når der er gennemført endelig udstykning inden salget. Dette får bl.a. betydning for, om sælger kan opnå skattefrihed ved salg af boligen efter reglerne i EBL §§ 8 eller 9.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...den udelukkende blev anvendt til beboelse og i øvrigt selvstændigt opfyldte betingelserne i EBL § 8, stk. 1. Ved sagens indbringelse for domstolene anerkendte ministeriet, jf. SKM2002.670.VLR, at ejendommens vurderingsmæssige status ikke er eneafgørende, hvis det kan bevises, at ejendommen på afståelsestidspunktet ikke længere benyttes til landbrug.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 544 -

Såfremt en ejendom ved samlet salg er omfattet af skattefritagelsen i EBL § 8, er der ifølge praksis også skattefrihed ved frasalg af dele af den pågældende ejendom. Er en ejendom derimod udstykket inden salget, betragtes de enkelte afståelser som helsalg. Det må herefter selvstændigt vurderes, om betingelserne for skattefrihed er til stede. En opdeling...

Læs på Jurabibliotek

(...)

I SKM2004.91.LR fandt Ligningsrådet, at ejere af beboelsesejerlejligheder, som opfylder betingelserne i EBL § 8, stk. 1, vil være skattefri af deres andel af vederlaget for afståelse af byggeretten til opførelse af nye ejerlejligheder i en ny tagetage på ejerlejlighedsejendommen. Det er forudsat, at den enkelte ejer kun modtager en del af salgsprovenuet...

Læs på Jurabibliotek

(...)

I SKM2008.53.BR var et parcelhus med et grundareal på 1320 m² udstykket i 2 parceller. Efter udstykningen var den udstykkede og ubebyggede grund solgt. Da den solgte grund ikke var bebygget på salgstidspunktet, fandt byretten, at salget ikke var omfattet af skattefritagelsen i EBL § 8, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...skattefritagelsen i EBL § 8, stk. 1-2. Ejere af anparter i beboelsesejendomme med mere end 2 lejligheder beskattes dog ikke ved afståelse af en anpart, såfremt denne er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen, og lejligheden har tjent til bolig for ejeren af anparten eller dennes husstand i ejerperioden, jf. EBL § 8, stk. 3. Fritagelsen...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 545 -

...forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i selskabets ejendom. Dette gælder dog kun, hvis ejeren eller hans husstand har boet i lejligheden, og ejendommen har mere end 2 beboelseslejligheder. Fortjeneste eller tab medregnes i sådanne tilfælde ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, jf. EBL § 8, stk. 4.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I EBL § 8, stk. 5, og § 9, stk. 4, findes der særlige værnsregler for de tilfælde en fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom er genanbragt i en anden erhvervsejendom, der efterfølgende er omklassificeret til et parcelhus mm.

Læs på Jurabibliotek

(...)

En af de objektive betingelser for skattefrihed ved afståelse af en- og tofamiliehuse samt sommerhusejendomme og lign. er, at ejendommens grundareal er mindre end 1.400 m², jf. EBL § 8, stk. 1, nr. 1. Arealkravet gælder også for en lejlighed omfattet af EBL § 8, stk. 3 eller 4, såfremt der hører et bestemt grundareal til den pågældende lejlighed.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...boet på ejendommen efter afslutningen af udstykningssagen, jf. den subjektive betingelse i EBL § 8, stk. 1 og 2. Den udstykkede grund vil derimod som udgangspunkt ikke være omfattet af skattefrihed, idet skattefriheden forudsætter, at der er en ejendom, der har tjent til bolig for ejeren. Der henvises til den senere omtale af den subjektive betingelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...foreligger approbation, og registrering har fundet sted i matriklen. Det er således først på det tidspunkt, at der opstår en ny fast ejendom i overensstemmelse med det tingsretlige ejendomsbegreb. Da skatteyderen således ikke havde benyttet eller anvendt sommerhuset som ejer efter approbationen, kunne sommerhuset ikke sælges skattefrit efter EBL § 8, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 546 -

I EBL § 8, stk. 8, er der dog indført skattefrihed i de tilfælde, hvor en af stk. 1 omfattet ejerbolig med et oprindeligt grundareal på over 1.400 m² sælges, efter at ejeren har anmodet om udstykning, og vedkommende inden udstykningens afslutning er flyttet fra ejendommen til en beskyttet bolig eller et plejehjem.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...skattefritaget. Det er tilfældet, hvis der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, jf. EBL § 8, stk. 1, nr. 2. Det er skatteyder, der skal dokumentere, at der ikke kan ske udstykning. Se SKM2015.460.LSR og Den juridiske vejledning 2021 C.H.2.1.15.8 for en nærmere beskrivelse heraf.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...ejendom med et jordareal på 2,8 ha og med vurderingsmæssig status som enfamiliehus sælges skattefrit efter EBL § 8, stk. 1, nr. 2, da der ikke kunne udstykkes grund til selvstændig bebyggelse. Ejeren kunne herefter skattefrit sælge 0,7 ha af jordarealet til en nabolandmand, forudsat at det pågældende areal ikke forinden aftalens indgåelse var udstykket.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...fastslog landsretten, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde skattefritagelse efter EBL § 8, stk. 1, nr. 2. Det fik afgørende betydning, at kommunen havde tilkendegivet, at det afhængigt af ansøgningens konkrete indhold ikke kunne udelukkes, at der kunne gives tilladelse til udstykning af ejendommen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...noget til hinder for en sådan udstykning, kan der dog alligevel opnås fritagelse, hvis udstykning ifølge erklæring fra Skatteforvaltningen vil medføre en værdiforringelse på mere end 20 pct., jf. EBL § 8, stk. 1, nr. 3. Se Den juridiske vejledning 2021 C.H.2.1.15.8 om de forhold, der indgik i vurderingen af, om der forelå væsentlig værdiforringelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...vedrørende ejerens brug af ejendommen. For de i EBL § 8, stk. 1, samt stk. 3 og 4, nævnte boligtyper (ejerboliger) er det således en betingelse for skattefrihed, at huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Ved sommerhusejendomme og lign., jf. EBL § 8, stk. 2, er kravet anderledes formuleret, idet den pågældende...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 547 -

...overtagelse den 1. juli 1997. Landsskatteretten fandt det godtgjort, at den pågældende skatteyder havde taget bolig i ejendommen fra den 1. juni, og at han i juni måned ikke havde andre boliger til rådighed. Da der først den 23. juni 1997 var indgået endelig og bindende aftale om salg af ejendommen, fandtes avancen at være skattefri efter EBL § 8, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...sommerhusejendom ved arveudlæg pr. 1. april 1997. Der blev straks efter arveudlægget indgået en formidlingsaftale med en ejendomsmægler. Ejendommen blev solgt i begyndelsen af juli samme år. Landsretten fandt efter en konkret bedømmelse, at den pågældende skatteyders tilstedeværelse på ejendommen ikke opfyldte kravet til en ejers benyttelse efter EBL § 8, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 548 -

...ægtefællen. Der havde i perioden været et meget lavt energiforbrug i ejerlejligheden. Selvom den pågældende i et vist omfang fandtes at have opholdt sig i lejligheden, fandt Højesteret ikke, at den pågældende havde godtgjort, at lejligheden reelt havde tjent til bolig for ham i den nævnte periode. Avancen var derfor ikke skattefri efter EBL § 8, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 549 -

...i København, som blev beboet af skatteyderens studerende søn. Skatteyderens ægtefælle ønskede at studere i København i et år og flyttede derfor ind i lejligheden sammen med sønnen. Ægtefællen havde folkeregisteradresse på ejendommen. Skatterådet fandt, at betingelserne i EBL § 8, stk. 1 var opfyldt, og at lejligheden derfor kunne afstås skattefrit.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Landsskatteretten fandt, at samlivet mellem ægtefællerne i skattemæssig henseende var ophørt ved årsskiftet 1998/99, jf. KSL § 4, stk. 4. Ægtefællerne indgik derfor rent skattemæssigt i den samme husstand, og uanset at lejligheden kun havde været beboet af den kvindelige part, var mandens salg i 2000 omfattet af skattefritagelsen i EBL § 8, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 550 -

...modtaget børnefamileydelse for ham. Landsskatteretten fandt, dels at sønnen tilhørte hendes husstand, dels at den omhandlede bolig havde været sønnens hjem i en sådan forstand, at den havde tjent til bolig for ham, når han var der. Da ejendommen således havde tjent til bolig for morens husstand, var hendes fortjeneste skattefri efter EBL § 8, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek4.4.4.3. Regulering og beskatning af fortjeneste/tab

- Side 558 -

Der er ikke adgang til tabsfradrag for ejerboliger omfattet af EBL §§ 8 eller 9. Tilsvarende gælder for den del af et tab, der må henføres til perioden før 19. maj 1993.

Læs på Jurabibliotek