Efteruddannelsesbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af efteruddannelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse nr. 856 af 21. august 2019

I medfør af § 4, stk. 2, og § 9, stk. 3, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018 som ændret ved lov nr. 1716 af 27. december 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Krav om løbende efteruddannelse
Generelle krav til efteruddannelse
§ 1

Enhver revisor, der er godkendt efter revisorlovens §§ 3 og 10, stk. 1, skal løbende deltage i efteruddannelse, jf. § 2, der sikrer, at revisor til stadighed vedligeholder og opdaterer sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau.

§ 2

For at opfylde kravene til efteruddannelse skal revisor inden for en periode på tre år deltage efteruddannelse som nævnt i nr. 1 eller 2.

 • 1) Revisor skal deltage i mindst 90 timers efteruddannelse, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, og mindst 60 timers efteruddannelse, hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, og

  • a) årligt og senest ved udgangen af kalenderåret foretage en kompetenceevaluering, hvor revisor dokumenterer at have forholdt sig til de fagområder, som er nævnt i stk. 2, med henblik på en vurdering af, i hvilken grad fagområdet er relevant for den pågældende revisors arbejde, og hvorvidt den pågældende revisors viden er vedligeholdt og opdateret på fagområdet, og

  • b) kompetenceevalueringen skal danne grundlag for den pågældende revisors planlægning af vedkommendes efteruddannelsesbehov det kommende år.

 • 2) Revisor skal deltage i mindst 120 timers efteruddannelse.

Stk. 2 Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau og hvis muligt og relevant på master niveau. Efteruddannelsens to fagområder omfatter

 • 1) revisions- og erklæringsområdet: eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og anden erklæringsafgivelse, faglig etik, uafhængighed, professionel skepsis og professionel dømmekraft, risikostyring og intern kontrol, digitalisering, informationsteknologi, finansiering og økonomistyring, ledelse, virksomheden og dens omgivelser, herunder nye forretningsmodeller m.m., og

 • 2) anden relevant lovgivning og faglige standarder: eksempelvis retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab, selskabsret, børsregulering, finansiel regulering, direkte og indirekte skatter, hvidvasklovgivning, patent- og varemærkeret, reglerne om persondatabeskyttelse og anden lovgivning, som er relevant for revisors erklæringskunder.

Stk. 3 En revisor, der er omfattet af stk. 1. nr. 2, kan kun overgå til efteruddannelse efter stk. 1, nr. 1, ved påbegyndelse af en ny treårs-periode.

Stk. 4 Er revisor omfattet af stk. 1, nr. 1, og i en periode ikke har været tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, skal revisor inden for de seneste tre år deltage i mindst 90 timers efteruddannelse, forinden revisor kan afgive erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2.

Stk. 5 Er revisor omfattet af stk. 1, nr. 2, skal revisor inden for en periode på tre år som minimum have 30 timers efteruddannelse inden for hvert af de to fagområder, som er nævnt i stk. 2. De resterende 60 timer skal relatere sig til de to fagområder, som er nævnt i stk. 2, efter revisors individuelle behov. Er revisor specialiseret inden for et eller flere områder, skal mindst 30 timer relateres hertil, jf. dog § 4, stk. 1 og 2.

§ 3

Treårs-perioder efter § 2, stk. 1, beregnes fra den 1. januar 2009 og løber som faste treårs-intervaller.

Stk. 2 For revisorer, der bliver godkendt i henhold til lovens §§ 3 eller 10, stk. 1, i løbet af en treårs-periode, indtræder pligten til at deltage i efteruddannelse den førstkommende 1. januar, og timetallet reduceres forholdsmæssigt til den resterende andel af treårs-perioden. Har revisor valgt § 2, stk. 1, nr. 2, foretages reduktionen først i de i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte timer og derefter forholdsmæssigt i de i § 2, stk. 5, 1. pkt. nævnte timer.

Stk. 3 For revisorer, der i et års sidste kvartal består prøven ved den mundtlige revisoreksamen , og som godkendes som revisor i det følgende års første kvartal, indtræder pligten til at deltage i efteruddannelse uanset stk. 2 med virkning fra den 1. januar i året efter, at pågældende har bestået den mundtlige prøve.

Særlige krav til efteruddannelse for certificerede revisorer
§ 4

En revisor, som er certificeret af Finanstilsynet i medfør af § 199, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed til enten revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter eller revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, skal inden for en periode på tre år yderligere deltage i 60 timers efteruddannelse inden for revision af finansielle virksomheder, jf. §§ 5 og 6 henholdsvis § 7, dog således at den pågældende årligt skal deltage i minimum 15 timers efteruddannelse.  § 2, stk. 5, 3. pkt., gælder ikke for revisorer omfattet af 1. pkt.

Stk. 2 En revisor, som er certificeret både til revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt til revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, skal opfylde kravene i stk. 1 for hver certificering. Timer i henhold til § 5 kan dog medregnes for begge certificeringer. Hvis revisor har to certificeringer og er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, kan revisor medregne 30 timer af den generelle efteruddannelse, hvis timerne opfylder kravene i §§ 6 eller 7. Hvis revisor har to certificeringer og er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, kan de i § 2, stk. 5, 3. pkt., anførte timer medregnes, hvis timerne opfylder kravene i §§ 6 eller 7.

Stk. 3 Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau og hvis muligt og relevant på master niveau.

Stk. 4 Treårs-perioden i stk. 1 følger treårs-intervallerne i § 3, stk. 1. For revisorer, der bliver certificeret i løbet af en treårs-periode, indtræder pligten til at deltage i efteruddannelse efter stk. 1 den førstkommende 1. januar, og timeantallet reduceres forholdsmæssigt til den resterende andel af treårs-perioden. Reduktionen foretages forholdsmæssigt i de i §§ 5 og 6 henholdsvis § 7 nævnte timer.

§ 5

Efteruddannelsen skal som minimum omfatte 30 timer inden for lov om finansiel virksomhed, herunder centrale bestemmelser, omfang af tilladelser, forståelse af finansielle virksomheder og tjenesteydelser leveret af sådanne virksomheder, introduktion til ledelse og styring af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, herunder generel og specifik afrapportering til tilsynsmyndigheder.

§ 6

Efteruddannelsen for en revisor, som er certificeret til revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter, skal foruden de i § 5 nævnte timer som minimum omfatte

 • 1) 15 timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, kapitaldækningsregler samt ledelse og styring af penge- og realkreditinstitutter med særligt fokus på kreditområdet, markedsrisiko, operationelle risici, likviditetsrisici og IT-sikkerhed, herunder balanceprincippet, obligationsudstedelse, kapitalcenterstruktur og hæftelsesforhold, samt store engagementer, og

 • 2) 15 timer inden for revision, herunder de for kreditinstitutter specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige udfordringer ved revision af skønsmæssige poster, klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

§ 7

Efteruddannelsen for en revisor, som er certificeret til revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, skal foruden de i § 5 nævnte timer som minimum omfatte

 • 1) 15 timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, samt ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med særligt fokus på forsikringsmæssige risici, investeringsområdet, operationelle risici og IT-sikkerhed, herunder genforsikring, investeringsaktiver, teknisk grundlag, rentekurver, kontribution, pensionsafkastbeskatningsloven, aktuarmæssige modeller samt afløbsnoter, og

 • 2) 15 timer inden for revision, herunder de for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige forhold ved revision af skønsmæssige poster, herunder klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Kapitel 2 Efteruddannelsens form
§ 8

Revisors deltagelse i en revisionsvirksomheds interne kurser samt eksterne kurser udbudt af en professionel kursusudbyder, herunder seminarer og konferencer afholdt i nationalt eller internationalt regi, anses for efteruddannelse.

Stk. 2 E-learning eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer som efteruddannelse, såfremt det faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres.

Stk. 3 En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør en times efteruddannelse. Der kan ikke medregnes flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af et kursus.

§ 9

Revisors deltagelse i internt og eksternt fagteknisk udvalgsarbejde anses for efteruddannelse.

Stk. 2 Deltagelse i arbejdet i Revisorrådet, Eksamensudvalget nedsat af Revisorrådet, Revisornævnet, underudvalg og ekspertudvalg nedsat af Finanstilsynets bestyrelse, branche- og erhvervsorganisationers fagtekniske udvalg og lignende udvalg kvalificerer som efteruddannelse.

Stk. 3 En times fagteknisk udvalgsarbejde udgør en times efteruddannelse.

§ 10

Undervisnings- og foredragsvirksomhed anses for efteruddannelse, hvis den pågældendes egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse. Hverv som eksaminator og censor eller som vejleder på et kandidatspeciale anses ligeledes som efteruddannelse, hvis kandidatspecialet ligger inden for de to fagområder, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2 En undervisnings- samt foredragslektion á 45 minutters varighed udgør to timers efteruddannelse.

Stk. 3 Hverv som eksaminator tæller tidsmæssigt dobbelt i forhold til eksaminationstiden. Hverv som censor tæller tidsmæssigt til eksaminationstiden. Hverv som vejleder på et kandidatspeciale tæller tidsmæssigt med 1/3 af de for hvervet tildelte timer. Hverv som censor ved eksaminationen på et kandidatspeciale tæller tidsmæssigt til de af uddannelsesinstitutionen normerede timer.

§ 11

Forfattervirksomhed anses for efteruddannelse, hvis den pågældende

 • 1) har skrevet eller været med til at skrive et faglitterært værk, der udgives af et forlag,

 • 2) har skrevet eller været med til at skrive en faglig artikel, der offentliggøres i et tidsskrift efter forudgående kontrol af det faglige niveau foretaget af tidsskriftets redaktion, eller

 • 3) har skrevet eller har været med til at skrive en forskningsafhandling.

Stk. 2 Efteruddannelse ved forfattervirksomhed omregnes på baggrund af antal skrevne tegn. 2340 tegn eksklusiv mellemrum udgør en times efteruddannelse. Har flere forfattere deltaget i den pågældende udgivelse, beregnes antallet af efteruddannelsestimer på grundlag af den enkelte revisors andel i udgivelsen.

§ 12

Et struktureret coachingforløb på arbejdspladsen anses som efteruddannelse, såfremt der forud for forløbet er opstillet konkrete læringsmål for forløbet, og det faglige niveau kan dokumenteres. Ved et struktureret coachingforløb på arbejdspladsen forstås en fokuseret læring tilpasset revisor eller en mindre gruppe af revisorer.

Stk. 2 En times coachingforløb udgør en times efteruddannelse for både revisor og underviser. Over en treårs-periode jf. § 3, stk. 1, kan der medtages op til 30 timers struktureret coachingforløb som efteruddannelse.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for de i §§ 5-7 nævnte timer.

§ 13

Er revisor omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, anses selvstudie og læring på ekstraordinære områder som efteruddannelse, såfremt revisor i forbindelse med sin kompetenceevaluering har vurderet fagområdet og læringsmålene for relevant og såfremt det faglige niveau kan dokumenteres. Ved selvstudie forstås for eksempel læsning af faglitteratur, fagskrifter m.v. Ved læring på ekstraordinære områder forstås læring i forbindelse med løsning af helt ekstraordinære arbejdsopgaver på arbejdspladsen, og hvor der ikke har været et efteruddannelsesudbud efter § 8, stk. 1 og 2, om emnet.

Stk. 2 En times selvstudie og læring på ekstraordinære områder udgør en times efteruddannelse. Revisor kan over en treårs-periode jf. § 3, stk. 1, årligt medtage op til 5 timers selvstudie som efteruddannelse. Revisor kan over en treårs-periode jf. § 3, stk. 1, medtage op til 10 timers læring på ekstraordinære områder som efteruddannelse.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for de i §§ 5-7 nævnte timer.

Kapitel 3 Overførsel af overskydende timer
§ 14

En revisor, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, og som i løbet af den i § 2 nævnte treårs-periode har deltaget i flere end 90 efteruddannelsestimer, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, og flere end 60 efteruddannelsestimer, hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, kan overføre op til 20 timer til den følgende efteruddannelsesperiode.

Stk. 2 En revisor, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, og som i løbet af den i § 2 nævnte treårs-periode har deltaget i flere end 120 efteruddannelsestimer, kan overføre op til 20 timer til den følgende efteruddannelsesperiode.

Stk. 3 Har en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, i løbet af den i § 4, jf. § 2, nævnte treårs-periode deltaget i flere end 60 efteruddannelsestimer, jf. § 4, stk. 1, kan pågældende overføre op til 10 timer til den følgende efteruddannelsesperiode.

Kapitel 4 Dokumentation og indberetning
§ 15

Revisor skal kunne dokumentere deltagelse i interne eller eksterne kurser, der opfylder kravene til den obligatoriske efteruddannelse.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysning om

 • 1) navn på kursusudbyder,

 • 2) beskrivelse af kursets indhold og hvem der har forestået undervisningen, og

 • 3) den tidsmæssige udstrækning samt evt. faglig fordeling af emner på kurset.

Stk. 3 Ved E-learning skal gennemførelse kunne dokumenteres på en entydig måde, og den tidsmæssige udstrækning skal være den normerede tid.

§ 16

Revisor skal kunne dokumentere deltagelse i internt eller eksternt fagteknisk udvalgsarbejde.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysning om

 • 1) det pågældende udvalgs arbejde,

 • 2) udvalgsarbejdets målgruppe,

 • 3) den tidsmæssige udstrækning af udvalgsarbejdet, og

 • 4) den tidsmæssige og faglige indsats, som revisor har bidraget med.

§ 17

Revisor skal kunne dokumentere efteruddannelse i form af undervisnings- og foredragsvirksomhed, eksaminator- og censorhverv samt hverv som vejleder på et kandidatspeciale.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysning om

 • 1) målgruppen for undervisningen, foredraget, eksamenen eller kandidatspecialet,

 • 2) undervisningens, foredragets, eksamenens eller kandidatspecialets faglige indhold, og

 • 3) den tidsmæssige udstrækning af undervisnings- og foredragsvirksomheden, eksaminator- og censorhvervet eller de for hvervet som vejleder tildelte antal timer.

§ 18

Revisor skal kunne dokumentere efteruddannelse i form af forfattervirksomhed.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde

 • 1) en henvisning til det foreliggende skriftlige materiale, og

 • 2) oplysning om målgruppen for det skriftlige materiale.

§ 19

Revisor skal kunne dokumentere efteruddannelse i form af et struktureret coachingforløb på arbejdspladsen.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde

 • 1) den tidsmæssige udstrækning,

 • 2) det faglige indhold og

 • 3) hvilke læringsmål revisor har opnået i forbindelse med coachingforløbet.

Stk. 2 Er revisor omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, skal revisor dokumentere, at revisor i forbindelse med kompetenceevalueringen har vurderet fagområdet og læringsmålene for relevant.

§ 20

Revisor skal kunne dokumentere efteruddannelse i form af selvstudie og læring på ekstraordinære områder.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde

 • 1) den tidsmæssige udstrækning,

 • 2) det faglige indhold,

 • 3) en henvisning til det foreliggende skriftlige materiale,

 • 4) hvilke læringsmål revisor har opnået i forbindelse med selvstudiet eller læringsforløbet, og

 • 5) at revisor i forbindelse med kompetenceevalueringen har vurderet fagområdet og læringsmålene relevant.

§ 21

Det påhviler revisor at indberette oplysning om antal timers efteruddannelse efter §§ 2 og 4-7 i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. lovens § 2. Er revisor omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, påhviler det revisor at indberette sin kompetenceevaluering i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Indberetningen skal ske elektronisk med en digital signatur efter regler, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 af timer omfattet af § 2 skal være foretaget senest den 1. april i året efter udløbet af en treårs-periode, jf. § 3, stk. 1. Indberetning af timer omfattet af §§ 4-7, skal foretages årligt og senest den 1. april for timer i det foregående år. Indberetning af kompetenceevaluering, hvis revisor er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, skal foretages årligt og senest den 1. april i det år, som kompetenceevalueringen vedrører.

Stk. 3 Har en revisor, jf. § 14, et overskydende antal efteruddannelsestimer for en treårsperiode, skal indberetning af de overskydende timer ske for den efterfølgende periode.

Stk. 4 Har en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, ikke foretaget indberetning efter stk. 2. 2. pkt., underretter Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet herom. Det samme gælder, hvis det indberettede antal timer er færre end det krævede antal timer.

Stk. 5 Har en revisor, der omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, ikke foretaget indberetning efter stk. 2, 3. pkt. inden for fristen, er revisor omfattet af efteruddannelseskravet i § 2, stk. 1, nr. 2. Timetallet i § 2, stk. 1, nr. 2, reduceres forholdsmæssigt til den resterende andel af treårs-perioden. Reduktionen foretages først i de i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte timer og derefter forholdsmæssigt i de i § 2, stk. 5, 1. pkt. nævnte timer.

Kapitel 5 Deponering, frakendelse og bortfald, m.v.
§ 22

For en person, hvis godkendelse i mere end tre år har været deponeret i Erhvervsstyrelsen, eller hvis godkendelse har været bortfaldet, frataget eller frakendt i mere end tre år, og som ønsker at generhverve godkendelsen, kan en manglende efteruddannelse i den omhandlede periode erstattes af en særlig prøve.

Stk. 2 Prøven skal være mundtlig og omfatte de i § 2, stk. 2, omhandlede områder.

Stk. 3 Prøven efter stk. 1 afholdes af FSR - danske revisorer.

Stk. 4 Bestemmelsen i § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for en revisor, der har generhvervet godkendelsen.

§ 23

Er revisor fraværende fra sin stilling i en periode på to sammenhængende måneder eller derover, og skyldes fraværet ikke deponering, bortfald, fratagelse eller frakendelse, reduceres kravet til efteruddannelsens omfang, jf. § 2, i overensstemmelse med stk. 2 og 3. Revisor skal som betingelse for reduktionen kunne dokumentere lovligt forfald.

Stk. 2 Kravet om 120 timers efteruddannelse i § 2, stk. 1, nr. 2, reduceres i de i stk. 1 nævnte tilfælde med syv timer pr. to måneders fravær fra stillingen. Reduktionen foretages først i de i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte timer og derefter forholdsmæssigt i de i § 2, stk. 5, 1. pkt. nævnte timer.

Stk. 3 Kravet om 90 timers efteruddannelse, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed og 60 timers efteruddannelse, hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, reduceres i de i stk. 1 nævnte tilfælde med syv timer pr. to måneders fravær fra stillingen.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på efteruddannelsestimer omfattet af § 4.

Kapitel 6 Kontrol
§ 24

Dokumentation for indberettet efteruddannelse, jf. § 21, kontrolleres i forbindelse med den obligatoriske kvalitetskontrol, jf. lovens § 29.

§ 25

Efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen skal en revisor kunne fremvise dokumentation for den indberettede efteruddannelse. Dokumentation skal være modtaget i styrelsen senest fire uger efter, at anmodningen er meddelt revisor. Modtages dokumentation ikke senest ved fristens udløb, kan styrelsen fratage godkendelsen, jf. lovens § 8 a, stk. 4.

Kapitel 7 Sanktioner ved manglende efteruddannelse
§ 26

Mangler en revisor ved udgangen af en treårs-periode, jf. § 3, stk. 1, at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen i henhold til § 2, dog maksimalt 40 timer, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning meddele dispensation, og samtidig påbyde revisor at gennemføre den manglende efteruddannelse inden for en fastsat frist.

Stk. 2 En ansøgning om dispensation efter stk. 1 kan tidligst indgives til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af en treårs-periode og skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. april i året efter en treårs-periodes udløb.

Stk. 3 Mangler en revisor ved udgangen af en treårs-periode, jf. § 3, stk. 1, at gennemføre hele eller dele af efteruddannelsen i henhold til § 2, kan Erhvervsstyrelsen påbyde revisor inden for en fastsat frist at opfylde kravene til efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen kan endvidere

 • 1) fratage revisor godkendelsen betinget, på vilkår af at vedkommende i den indeværende eller næstkommende efteruddannelsesperiode ikke tilsidesætter kravene til efteruddannelse under sådanne omstændigheder, at vedkommende efter en samlet bedømmelse skal fratages godkendelsen,

 • 2) nedlægge forbud mod, at revisor i den indeværende og næstkommende efteruddannelsesperiode kan udføre eller kontrollere udførelsen af en revision eller udøve funktioner i en revisionsvirksomhed, eller

 • 3) fratage revisor godkendelsen.

Stk. 4 Opfylder revisor ikke efteruddannelseskravet inden for den i stk. 1 og 3 samt § 27 fastsatte frist finder stk. 3, 2. pkt. anvendelse.

Stk. 5 Et påbud i medfør af stk. 1 og stk. 3, påvirker ikke krav til den efterfølgende treårs-periodes efteruddannelse efter § 2.

Stk. 6 Er revisor omfattet af efteruddannelse i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1, og har revisor ikke vedligeholdt og opdateret sin efteruddannelse i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1, kan Erhvervsstyrelsen påbyde revisor i den indeværende 3-års periode eller den efterfølgende 3-års periode at opfylde kravene til efteruddannelse efter § 2, stk. 1, nr. 2.

§ 27

Vurderer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, jf. lovens § 32, stk. 2, nr. 2-4, at revisor har behov for yderligere efteruddannelse inden for et nærmere afgrænset område, kan styrelsen påbyde revisor på nærmere angivne vilkår at deltage i en sådan efteruddannelse inden for en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist.

§ 28

Mangler en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, ved udgangen af den i § 4, stk. 4, jf. § 3, stk. 1, nævnte treårs-periode at gennemføre en mindre del af den yderligere efteruddannelse i henhold til § 4, stk. 1, dog maksimalt 10 timer, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning meddele dispensation og samtidig fastsætte en frist, inden for hvilken revisor skal gennemføre den manglende efteruddannelse.

Stk. 2 Ansøgning om dispensation, der tidligst kan indgives til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af en treårs-periode, skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. april i året efter en treårs-periodes udløb.

Stk. 3 En dispensation efter stk. 1, påvirker ikke de krav til den efterfølgende treårs-periodes efteruddannelse, der stilles efter § 4.

Stk. 4 Opfylder revisor ikke kravet til efteruddannelse inden for en i medfør af stk. 1 fastsat frist, underretter Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet herom.

§ 29

Opfylder en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, ved udgangen af en treårs-periode, jf. § 4, stk. 4, og § 3, stk. 1, ikke kravet om yderligere efteruddannelse, og har pågældende ikke opnået dispensation herfor, jf. § 27, stk. 1, underretter Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet herom.

Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 30

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 967 af 28. juni 2016 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer ophæves.

Stk. 3 § 2, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse fra den treårs-periode, der begynder den 1. januar 2021.

Stk. 4 I treårs-perioden 2018-2020 skal revisor som minimum have 24 timers efteruddannelse inden for hvert af de to fagområder, som er nævnt i § 2, stk. 2. Afholdte timer inden for det tidligere fagområde direkte og indirekte skatter indregnes i fagområdet anden relevant lovgivning og faglige standarder, jf. § 2, stk. 2, nr. 2.