14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ecodesignloven § 10

Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ecodesignloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kontrolmyndighed, oplysningspligt m.v.
Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører kontrol med overholdelse af loven, regler fastsat i medfør af loven og gennemførelsesforanstaltninger. Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører endvidere kontrol med, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i loven, regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, og påser, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med overensstemmelseserklæringen efter § 7, stk. 1.

•••

Stk. 2 Hvis kontrolmyndigheden i forbindelse med kontrol efter stk. 1 får begrundet mistanke om, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med regler i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, underrettes den ansvarlige efter § 4 hurtigst muligt herom.

•••

Stk. 3 Den ansvarlige efter § 4, som bringer et energirelateret produkt i omsætning, skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af kontrolmyndighedens opgaver efter stk. 1, på et sprog, der er letforståeligt, herunder relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data, oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter ved produktet, herunder ligeledes adgang til indlejret software, oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, eller relevante oplysninger om forsyningskæden, nærmere detaljer for distributionsnettet, mængder af produkter på markedet og andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

•••

Stk. 4 Enhver, som markedsfører eller erhvervsmæssigt ibrugtager et energirelateret produkt, skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne afgøre, hvem der er ansvarlig for produktet, jf. § 4, herunder relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data, oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter ved produktet, herunder ligeledes adgang til indlejret software, oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, eller relevante oplysninger om forsyningskæden, nærmere detaljer for distributionsnettet, mængder af produkter på markedet og andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

•••
profile photo
Profilside