14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

E-handelsloven § 6

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af e-handelsloven og bygger på lov nr. 227 af 22. April 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Indgrebsprocedure
Uanset § 4 kan myndighederne træffe en foranstaltning, som begrænser adgangen til at levere en informationssamfundstjeneste, over for en tjenesteyder, der er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvis foranstaltningen

 • 1) er nødvendig af hensyn til

  • a) den offentlige orden, især forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af lovovertrædelser, herunder beskyttelsen af mindreårige og bekæmpelsen af enhver tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet, og krænkelser af enkeltpersoners værdighed,

  • b) beskyttelse af folkesundheden,

  • c) den offentlige sikkerhed og

  • d) forbrugerne, herunder investorer,

 • 2) træffes over for en bestemt informationssamfundstjeneste, som er til skade for de i nr. 1 nævnte hensyn, og

 • 3) står i rimeligt forhold til målet.

•••

Stk. 2 Inden foranstaltningen efter stk. 1 træffes, skal myndighederne i etableringslandet opfordres til at gribe ind. Griber etableringslandets myndigheder ikke ind, eller er indgrebet ikke tilstrækkeligt, skal den danske myndighed underrette Kommissionen og etableringslandets myndigheder om foranstaltningen, inden den træffes.

•••

Stk. 3 Myndighederne kan i hastende tilfælde fravige betingelserne i stk. 2. Kommissionen og etableringslandets myndigheder skal i disse tilfælde snarest muligt underrettes om foranstaltningen og om årsagen til dens hastende karakter.

•••

Stk. 4 Procedurerne efter stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der træffes som led i efterforskning og afgørelse af straffesager.

•••
profile photo
Profilside