14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

E-handelsloven § 2

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af e-handelsloven og bygger på lov nr. 227 af 22. April 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Definitioner
I denne lov forstås ved:

  • 1) Tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester): Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.

  • 2) Tjenesteyder: Enhver fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjeneste.

  • 3) Etableret tjenesteyder: En tjenesteyder, der udøver erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum.

  • 4) Tjenestemodtager: Enhver fysisk eller juridisk person, der modtager og anvender en informationssamfundstjeneste.

  • 5) Forbruger: En fysisk person, der ikke handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed.

  • 6) Kommerciel kommunikation: Enhver form for kommunikation, der direkte eller indirekte er bestemt til at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser eller til at etablere et image for en virksomhed, en organisation eller en person, som udøver handels-, industri- eller håndværksvirksomhed eller et lovreguleret erhverv.

  • 7) Lovreguleret erhverv: Ethvert erhverv som omhandlet i artikel 1, litra d, i direktiv 89/48/EØF om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed eller artikel 1, litra f, i direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF.

  • 8) Koordineret område: Regler, der er fastsat i Den Europæiske Unions medlemsstater og håndhæves af medlemsstaternes myndigheder, og som omhandler krav til informationssamfundstjenester eller krav til leverandører af informationssamfundstjenester, når aktivitet som leverandør påbegyndes eller udøves. Det koordinerede område omfatter ikke krav til varer som sådanne eller krav til levering af varer.

  • 9) Kommunikationsnet: Et system, der benyttes til transmission af information mellem tilsluttede terminaler.

•••
profile photo
Profilside