Dyrlægeloven § 4

Denne konsoliderede version af dyrlægeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om dyrlæger

Lov nr. 433 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. oktober 2020,
som ændret ved lov nr. 1431 af 17. december 2019

§ 4

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan meddele veterinærstuderende, der opfylder nærmere fastsatte studiekrav, midlertidig tilladelse til at bistå dyrlæger under udøvelse af dyrlægegerning, hvis behovet for dyrlægehjælp ikke kan dækkes af dyrlæger.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om, at personer, der ikke er uddannet som dyrlæge, kan yde dyrlæger bistand under disses udøvelse af dyrlægegerning, der omfattes af bestemmelserne i § 2, stk. 1, nr. 2-6. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke uddannelseskrav de pågældende skal opfylde. Ministeren kan bestemme, hvilken faglig betegnelse sådanne personer må anvende, samt at en således fastsat betegnelse kun må anvendes af personer, der har gennemgået den uddannelse og bestået den prøve, som ministeren har foreskrevet. Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.

Stk. 3 Ministeren kan meddele tilladelse til og fastsætte regler om, at personer, der ikke er dyrlæger, under udstationering ved danske styrker i udlandet eller om bord på skibe udøver dyrlægegerning omfattet af bestemmelserne i § 2, stk. 1, nr. 2 og 3. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, hvilke uddannelseskrav de pågældende skal opfylde.

Stk. 4 Veterinærstuderende, der opfylder nærmere fastsatte studiekrav, må som led i deres uddannelse på Københavns Universitet deltage i diagnostik og behandling af dyr på universitetets dyrehospitaler og udøve dyrlægegerning som omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, forudsat, at dette sker efter en dyrlæges anvisninger og under dennes ansvar.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke studiekrav der skal være opfyldt, for at veterinærstuderende kan deltage i diagnostik og behandling af dyr og udøve dyrlægegerning, jf. stk. 4.