Dyrlægeloven § 17

Denne konsoliderede version af dyrlægeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om dyrlæger

Lov nr. 433 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. oktober 2020,
som ændret ved lov nr. 1431 af 17. december 2019

§ 17

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om drift af medicinregisteret Vetstat, herunder om dyrlægers indberetning af oplysninger til registeret, om begrænsninger i adgangen til at få oplysninger fra registeret samt om opkrævning af betaling i forbindelse med udtræk af oplysninger fra registeret. Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr

Stk. 2 Ejere af dyrehold med svin eller kvæg betaler samlet 3,0 mio. kr. (2018-niveau) årligt til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat. Fordelingen af beløbet mellem ejere af dyrehold med svin eller kvæg sker forholdsmæssigt i forhold til disses andel af det samlede antibiotikaforbrug for de to dyrearter.

Stk. 3 Antibiotikaforbruget opgøres på baggrund af seneste afsluttede periode den 1. juli til og med den 30. juni.

Stk. 4 Den andel af det samlede beløb efter stk. 2 og 3, som skal betales af ejere af dyrehold med svin, fordeles mellem alle ejere af dyrehold med svin med et ligeligt beløb pr. besætning registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) den 1. februar i det år, beløbet opkræves.

Stk. 5 Den andel af det samlede beløb efter stk. 2 og 3, som skal betales af ejere af dyrehold med kvæg, fordeles mellem alle ejere af dyrehold med kvæg med et ligeligt beløb pr. årsdyr på grundlag af antal årsdyr i senest afsluttede periode den 1. juli til og med den 30. juni.

Stk. 6 Beløbet, jf. stk. 2, pris- og lønreguleres en gang årligt den 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks.