14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyrlægeloven § 32

Lov om dyrlæger paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyrlægeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Dyrlæger er undergivet tilsyn af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

•••

Stk. 2 De ved statslige undervisnings- og forskningsinstitutter beskæftigede dyrlæger er, for så vidt angår deres virksomhed ved disse institutter, undtaget fra bestemmelsen i stk. 1. Dyrlæger beskæftiget ved Københavns Universitets dyrehospitaler er dog, for så vidt angår deres behandling af andres dyr, undergivet tilsyn af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

•••

Stk. 3 Dyrlæger skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle oplysninger, som har betydning for tilsynet, samt vederlagsfrit yde tilsynsmyndigheden fornøden bistand ved tilsyn, undersøgelser og udtagning af prøver samt andre foranstaltninger, der iværksættes i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven eller af Den Europæiske Unions forordninger.

•••

Stk. 4 Personer, der i medfør af § 4, stk. 1, har fået tilladelse til at bistå dyrlæger, og personer, der i henhold til regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, yder dyrlæger bistand, er undergivet tilsyn af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling. De i 1. pkt. nævnte personer skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle oplysninger, som har betydning for tilsynet.

•••
profile photo
Profilside