14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyrevelfærdsloven  - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 58

Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven) paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyrevelfærdsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1597 af 08. juli 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Den, som ved overanstrengelse eller vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

•••

Stk. 2 Har det i stk. 1 nævnte forhold haft karakter af grovere uforsvarlig behandling af dyr, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.

•••

Stk. 3 Har det i stk. 2, jf. stk. 1, nævnte forhold haft karakter af mishandling, er straffen fængsel indtil 2 år.

•••

Stk. 4 Medmindre højere straf er forskyldt efter stk. 1-3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

•••

Stk. 5 Forsøg på overtrædelse af §§ 6 eller 7 kan straffes.

•••

Stk. 6 Den, der overtræder et pålæg efter § 40, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

•••

Stk. 7 Med bøde straffes en dyrlæge, som tilsidesætter sin anmeldelsespligt efter § 39.

•••

Stk. 8 I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr

•••

Stk. 9 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at forsøg på overtrædelse af regler udstedt i medfør af §§ 33, 35 og 36 og § 37, stk. 1 og 5, kan straffes.

•••

Stk. 10 Ministeren kan fastsætte regler om straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr

•••

Stk. 11 Ministeren kan fastsætte regler om, at forsøg på overtrædelse af bestemmelser i Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, kan straffes med bøde.

•••

Stk. 12 Ved udmåling af straf efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af stk. 8 og 10 anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, herunder dyretransporter. Tilsvarende gælder, hvis overtrædelsen er begået mod dyr, der benyttes under udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller i anledning af samme.

•••

Stk. 13 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside