14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om DSB Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dsb og bygger på lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om DSB

Kapitel 3
1
Forarbejder

Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger og optagelse af lån

§11 De regler i årsregnskabsloven, der gælder for aktieselskaber, herunder bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de tilpasninger, som er en konsekvens af denne lov.

Stk. 2 DSB’s årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Den statsautoriserede revisor vælges af transport-, bygnings- og boligministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3 Rigsrevisor reviderer endvidere DSB’s regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på et virksomhedsmøde.

§12 DSB kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

Stk. 2 Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen reguleres fra 1999 årligt med udviklingen i nettoprisindekset.

Stk. 3 For investeringer i rullende materiel, der er omfattet af stk. 2, skal transport-, bygnings- og boligministeren godkende virksomhedens beslutninger om udbud og indgåelse af kontrakt herom. Til brug for ministerens godkendelse indhenter ministeriet en ekstern kvalitetssikring af virksomhedens beslutninger. Udgifter til ekstern bedømmelse af udbudsmaterialet og kontraktindgåelsen afholdes som led i de samlede omkostninger vedrørende anskaffelse af det rullende materiel.

Stk. 4 DSB fremsender en investerings- og finansieringsplan til transport-, bygnings- og boligministeren én gang årligt. I tilfælde af at der efterfølgende sker væsentlige ændringer i investerings- og finansieringsplanen, orienteres transport-, bygnings- og boligministeren herom.

Stk. 5 Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg garantere for DSB’s og DSB’s datterselskabers forpligtelser.

§13 (Ophævet).

profile photo
Profilside