14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om DSB § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dsb og bygger på lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 DSB kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

•••

Stk. 2 Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen reguleres fra 1999 årligt med udviklingen i nettoprisindekset.

•••

Stk. 3 For investeringer i rullende materiel, der er omfattet af stk. 2, skal transport-, bygnings- og boligministeren godkende virksomhedens beslutninger om udbud og indgåelse af kontrakt herom. Til brug for ministerens godkendelse indhenter ministeriet en ekstern kvalitetssikring af virksomhedens beslutninger. Udgifter til ekstern bedømmelse af udbudsmaterialet og kontraktindgåelsen afholdes som led i de samlede omkostninger vedrørende anskaffelse af det rullende materiel.

•••

Stk. 4 DSB fremsender en investerings- og finansieringsplan til transport-, bygnings- og boligministeren én gang årligt. I tilfælde af at der efterfølgende sker væsentlige ændringer i investerings- og finansieringsplanen, orienteres transport-, bygnings- og boligministeren herom.

•••

Stk. 5 Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg garantere for DSB’s og DSB’s datterselskabers forpligtelser.

•••
profile photo
Profilside