Lov om DSB

Denne konsoliderede version af lov om DSB er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 245 af 01. juli 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 756 af 13. juni 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 0 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Trafik
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Formål, ledelse m.v.
§ 1

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed.

§ 2

DSB's formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbane samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 2 DSB skal sikre, at der drives S-togstrafik i hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med transport-, bygnings- og boligministeren om passagertrafik udført som offentlig service, jf. lov om jernbane.

Stk. 3 DSB kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 4 DSB kan udføre jernbanetrafik i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 5 DSB kan forestå udvikling af DSB’s ejendomme gennem sit datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S.

Stk. 6 DSB Ejendomsudvikling A/S kan i forbindelse med sin aktivitet, jf. stk. 5, erhverve ejendomme med tilknytning til DSB’s eller selskabets ejendomme.

§ 2a

DSB stiller efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning køretøjer til rådighed for trafik udført som offentlig tjeneste, der sendes i udbud. Køretøjerne stilles til rådighed på lejevilkår for en periode op til kontraktens længde.

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren kan pålægge DSB at udføre trafik som offentlig tjeneste mod betaling.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren fastlægger nærmere vilkår for DSB’s forpligtelse efter stk. 1.

§ 3

DSB’s formue holdes adskilt fra statens formue, og DSB disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

§ 4

DSB ledes af en bestyrelse. Transport-, bygnings- og boligministeren vælger på et virksomhedsmøde, jf. § 5, stk. 2, for en periode på 1-2 år mindst 5, men højst 8 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Genvalg kan ske. Transport-, bygnings- og boligministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer.

Stk. 2 Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen. Reglerne i selskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, herunder regler om koncernrepræsentation og valgbarhed, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Bestyrelsens formand og næstformand er forpligtet til at orientere transport-, bygnings- og boligministeren om sager af væsentlig betydning.

§ 5

Transport-, bygnings- og boligministeren udøver i forhold til DSB de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 I DSB afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets indhold og kompetence.

§ 6

Selskabsloven, herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de tilpasninger, som er en konsekvens af denne lov.

Kapitel 2 1 DSB S-tog A/S
§ 7-10

(Ophævet).

Kapitel 3 1 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger og optagelse af lån
§ 11

De regler i årsregnskabsloven, der gælder for aktieselskaber, herunder bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de tilpasninger, som er en konsekvens af denne lov.

Stk. 2 DSB’s årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Den statsautoriserede revisor vælges af transport-, bygnings- og boligministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3 Rigsrevisor reviderer endvidere DSB’s regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på et virksomhedsmøde.

§ 12

DSB kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

Stk. 2 Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen reguleres fra 1999 årligt med udviklingen i nettoprisindekset.

Stk. 3 For investeringer i rullende materiel, der er omfattet af stk. 2, skal transport-, bygnings- og boligministeren godkende virksomhedens beslutninger om udbud og indgåelse af kontrakt herom. Til brug for ministerens godkendelse indhenter ministeriet en ekstern kvalitetssikring af virksomhedens beslutninger. Udgifter til ekstern bedømmelse af udbudsmaterialet og kontraktindgåelsen afholdes som led i de samlede omkostninger vedrørende anskaffelse af det rullende materiel.

Stk. 4 DSB fremsender en investerings- og finansieringsplan til transport-, bygnings- og boligministeren én gang årligt. I tilfælde af at der efterfølgende sker væsentlige ændringer i investerings- og finansieringsplanen, orienteres transport-, bygnings- og boligministeren herom.

Stk. 5 Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg garantere for DSB’s og DSB’s datterselskabers forpligtelser.

§ 13

Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til at føre og offentliggøre særskilte regnskaber for DSB.

Kapitel 4 1 Personalemæssige forhold
§ 14

Tjenestemænd i DSB er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren kan bemyndige DSB til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår sager om afsked efter tjenestemandslovens § 26.

Stk. 3 DSB kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for statstjenestemænd i DSB.

Stk. 4 For tjenestemænd i DSB betaler virksomheden de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

Stk. 5 DSB udbetaler løn m.v. til de tjenestemænd, som udlånes fra DSB. DSB indbetaler pensionsbidrag m.v. til staten, jf. stk. 4.

§§ 15-15b

(Ophævet)

§ 16

DSB kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikketjenestemandsansatte i DSB.

§ 18

(Ophævet).

Kapitel 5 1 Offentlighed
§ 19

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB som led i udførelsen af forhandlet trafik. De i 1. pkt. nævnte love gælder ikke for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB.

Stk. 2 Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den jernbanevirksomhed, der udøves af datterselskaber under DSB som led i udførelsen af forhandlet trafik.

Kapitel 6 1 Tilsyn
§ 20

Transport-, bygnings- og boligministeren fører tilsyn med, at DSB efterlever bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 DSB skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for transport-, bygnings- og boligministeren. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 21-22

(Ophævet).

Kapitel 7 1 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 23

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 13 . Indtil bestemmelsen træder i kraft, er statens selvforsikringsordning gældende for DSB og DSB S-tog A/S.

Stk. 3 Med virkning fra den 1. januar 1999 ophæves lov nr. 230 af 4. april 1995 om styrelsen af DSB m.v.

§ 24

§ 19, stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af DSB eller er kommet i DSB's besiddelse før lovens ikrafttræden.

§ 25

(Ophævet).

§ 26

De tjenestemænd, som er ansat i DSB, og som på frivillig basis udlånes til Scandlines A/S efter etableringen af Scandlines AG, deltager på lige fod med medarbejdere i Scandlines A/S ved valg af medarbejderrepræsentanter til Scandlines A/S' bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Stk. 2 Udlånte tjenestemænd, som vælger at lade sig ansætte på særlige vilkår i Scandlines A/S eller i et af selskabet ejet datterselskab, samt de af Scandlines A/S' medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver ansat i et af selskabet ejet datterselskab, er valgbare til de respektive bestyrelser, uanset at de ikke opfylder aktieselskabslovgivningens krav om ansættelse i vedkommende selskab i de sidste 12 måneder, før valget finder sted.

Stk. 3 De af Scandlines A/S' medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver udlånt til et af selskabet ejet datterselskab, har valgret og er valgbare til vedkommende selskabs bestyrelse. Det samme gælder udlånte tjenestemænd fra DSB, som lader sig udlåne til et af Scandlines A/S ejet datterselskab.

§ 26a-26b

(Ophævet).