14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Domstolsstyrelsesloven § 4

Lov om Domstolsstyrelsen paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af domstolsstyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 25. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Bestyrelsen består af en højesteretsdommer, to landsdommere, to byretsdommere, en repræsentant for det øvrige akademiske personale ved domstolene, to repræsentanter for det administrative personale ved domstolene, en advokat og to medlemmer med særlig ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt.

•••

Stk. 2 Justitsministeren beskikker samtlige medlemmer af bestyrelsen. Højesteretsdommeren beskikkes efter indstilling fra Højesteret. De to landsdommere beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret. Advokaten beskikkes efter indstilling fra Advokatrådet. De to medlemmer med særlig ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastlægger efter forhandling med henholdsvis Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen samt Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og HK Landsklubben Danmarks Domstole fremgangsmåden ved indstilling af de to byretsdommere, repræsentanten for det øvrige akademiske personale og de to repræsentanter for det administrative personale ved domstolene.

•••

Stk. 4 Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

•••

Stk. 5 § 12 i lov om ligestilling af kvinder og mænd gælder ikke ved indstilling til Domstolsstyrelsens bestyrelse.

•••

Stk. 6 Medlemmerne beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted.

•••

Stk. 7 Der beskikkes en suppleant for hvert af bestyrelsens medlemmer. Stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 8 Repræsentanten for det øvrige akademiske personale og de to repræsentanter for det administrative personale samt deres suppleanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

•••

Stk. 9 Bestyrelsen vælger selv sin formand.

•••

Stk. 10 Domstolsstyrelsens direktør deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen undtagelsesvis træffer anden bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside