14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskifteloven § 31

Lov om skifte af dødsboer paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1807 af 03. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Arvingerne udarbejder en boopgørelse over boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter med angivelse af fordelingen mellem legatarer og arvinger. Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i opgørelsen, er 1-års-dagen for dødsfaldet. I henvisningsboer, jf. § 2, er den senest anvendelige skæringsdag dog 1-års-dagen for henvisningen.

•••

Stk. 2 Skifteretten kan tillade, at endelig opgørelse vedrørende en endnu ikke oppebåret indtægt, et betinget eller omtvistet krav eller andre nærmere afgrænsede dele af boet henskydes til tiden efter boets slutning. Tilladelse kan, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kun gives, hvis den del af boet, som henskydes, udgør en mindre væsentlig del af boet. Tillægsopgørelse, for hvis indlevering skifteretten kan fastsætte en frist, skal indleveres snarest muligt efter hindringens bortfald.

•••
profile photo
Profilside