14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 9

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Skattepligtig indkomst
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gælder følgende:

  • 1) Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I og II, kan ikke anvendes.

  • 2) Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, kan ikke foretages efter dødsfaldet.

  • 3) Etableringskontoindskud inklusive tillæg efter etableringskontolovens § 11, stk. 1, medregnes med 67 pct. af beløb, der er fradraget i indkomståret 2002 eller senere, og med 78 pct. af beløb, der er fradraget i indkomståret 2001 eller tidligere, jf. dog § 43, stk. 3. Iværksætterkontoindskud medregnes med 105 pct. af beløbet, dog 120 pct. af indskud til og med indkomståret 2009, jf. dog § 43, stk. 3.

  • 4) Renter, der forfalder i mellemperioden, samt beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen medregnes. For renteudgifter som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 8, 1. pkt., finder ligningslovens § 5, stk. 8, dog anvendelse.

  • 5) Beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens § 9 J og særligt befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 4, udgør dødsårets forskudsregistrerede fradrag, der omregnes forholdsmæssigt efter mellemperiodens længde.

  • 6) Hvis afdødes længstlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdøde, kan der fradrages et beløb, der svarer til den betaling, der skulle være ydet andre for udførelsen af et arbejde af samme art og omfang. Tilsvarende gælder, hvis den længstlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af afdøde. Ved anvendelsen af 1. og 2. pkt. er det en betingelse, at den længstlevende ægtefælle beskattes efter § 44, stk. 1.

  • 7) Hvis afdøde i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdødes længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle bestemme, at der skal medregnes et beløb, der svarer til den betaling, der skulle være ydet andre for udførelsen af et arbejde af samme art og omfang. Tilsvarende gælder, hvis afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af den længstlevende ægtefælle.

•••

Stk. 2 Skattemæssige afskrivninger for mellemperioden opgøres som helårlige afskrivninger, der omregnes forholdsmæssigt.

•••

Stk. 3 Indkomst, som afdøde tidligere har valgt beskattet efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F, er skattepligtig, men medregnes ikke i den skattepligtige indkomst for mellemperioden efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Hvis den afdøde anvendte et forskudt indkomstår, der udløber inden udgangen af det kalenderår, der træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), omregnes indkomsten i mellemperioden. Omregningen sker efter forholdet mellem perioden fra begyndelsen af det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket, til og med dødsdagen, og hele mellemperioden. Ved omregningen ses bort fra indtægter og udgifter, der ikke hørte til den normale løbende indkomst. Disse indtægter og udgifter tillægges og fradrages den omregnede indkomst. Herved fremkommer den skattepligtige indkomst for mellemperioden.

•••
profile photo
Profilside