Dødsboskatteloven § 85

Denne konsoliderede version af dødsboskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning ved dødsfald

Lov nr. 1221 af 27. december 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, lov nr. 92 af 31. januar 2020, lov nr. 572 af 5. maj 2020, lov nr. 1836 af 8. december 2020, lov nr. 2226 af 29. december 2020, lov nr. 1178 af 8. juni 2021, lov nr. 1239 af 11. juni 2021, lov nr. 2614 af 28. december 2021, lov nr. 903 af 21. juni 2022, lov nr. 679 af 3. juni 2023, lov nr. 1564 af 12. december 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 482 af 22. maj 2024

§ 85

Et bo omfattet af § 3, der ikke er fritaget for beskatning efter § 6, er oplysningspligtigt efter skattekontrollovens § 1 og § 2, stk. 1, jf. skattekontrollovens § 4. Hvis boet omfattes af kapitel 15 i lov om skifte af dødsboer, påhviler oplysningspligten efter skattekontrollovens § 2 arvingerne, i de i denne lovs § 72, stk. 3, nævnte tilfælde dog den længstlevende ægtefælle. Hvis boet omfattes af kapitel 16 i lov om skifte af dødsboer, påhviler oplysningspligten efter skattekontrollovens § 2 bobestyreren.

Stk. 2 Oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 skal afgives senest samtidig med indsendelse af boopgørelsen, jf. § 32 og § 68, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer. Hvis skifteretten i medfør af § 31, stk. 2, eller § 66, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer har tilladt, at opgørelse vedrørende nærmere afgrænsede dele af boet foretages efter boets afslutning, skal der afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 herom senest samtidig med indsendelse af tillægsopgørelsen.

Stk. 3 Skattekontrollovens § 14, stk. 1, og §§ 72-74 finder tilsvarende anvendelse på oplysningsfristerne efter stk. 2.