14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 62

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Afdødes indkomst i mellemperioden
Afdødes indkomst i mellemperioden beskattes hos den længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle beskattes dog ikke af indkomst, som afdøde har valgt beskattet efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.

•••

Stk. 2 Afdødes indkomst i mellemperioden opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. dog stk. 3-6, § 59, stk. 4, og § 60, stk. 2.

•••

Stk. 3 Afdødes beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens § 9 J og særligt befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 4, beregnes på grundlag af de faktiske indkomster i mellemperioden efter de regler, der ville have været gældende, hvis dødsfaldet ikke var indtruffet.

•••

Stk. 4 I afdødes indkomst for mellemperioden indgår etableringskontoindskud inklusive tillæg efter etableringskontolovens § 11, stk. 1, som den længstlevende ægtefælle ikke ønsker at overtage, jf. § 59, stk. 2, nr. 2.

•••

Stk. 5 Hvis afdøde anvendte et forskudt indkomstår, der udløb inden udgangen af det kalenderår, det trådte i stedet for (bagudforskudt indkomstår), og dødsfaldet er sket efter udløbet af det forskudte indkomstår, men inden udgangen af det pågældende kalenderår, forstås såvel dødsåret som mellemperioden ved anvendelsen af reglerne i dette kapitel uanset § 96, stk. 2 og 3, som perioden fra slutningen af det sidst afsluttede indkomstår til og med dødsdagen.

•••

Stk. 6 Underskud i den længstlevende ægtefælles indkomst i det indkomstår, hvori førstafdøde er afgået ved døden og i årene forud herfor kan overføres til fradrag i førstafdødes indkomst i mellemperioden efter de regler, der ville have været gældende, dersom dødsfaldet ikke var indtruffet.

•••
profile photo
Profilside