Dødsboskatteloven § 57

Denne konsoliderede version af dødsboskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning ved dødsfald

Lov nr. 1221 af 27. december 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 688 af 08. juni 2017, lov nr. 92 af 31. januar 2020, lov nr. 572 af 05. maj 2020, lov nr. 1836 af 08. december 2020, lov nr. 2226 af 29. december 2020, lov nr. 1178 af 08. juni 2021, lov nr. 1239 af 11. juni 2021, lov nr. 2614 af 28. december 2021, lov nr. 903 af 21. juni 2022, lov nr. 679 af 03. juni 2023, lov nr. 1564 af 12. december 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 482 af 22. maj 2024

Boopgørelse og oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2
§ 57

Senest 3 måneder efter udlodningen af det sidste aktiv omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller kulbrinteskatteloven skal boet indsende en særlig boopgørelse til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Boopgørelsen skal indeholde:

  • 1) Angivelse af afdødes identitet og af dødsdagen.

  • 2) Opgørelse af boets skattepligtige aktiver og nettoformue med angivelse af værdien ved udlodningen samt en angivelse af, hvornår de enkelte aktiver er udloddet.

  • 3) Oplysning om, til hvem aktiverne er udloddet.

  • 4) For boer, der ifølge boopgørelsen er fritaget for beskatning efter § 6, jf. § 54, stk. 4, angivelse af, om der kræves afsluttende skatteansættelse af mellemperioden efter § 13. Kræves der afsluttende skatteansættelse, skal der samtidig afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for mellemperioden.

Stk. 3 Boer, der ifølge boopgørelsen ikke er fritaget for beskatning efter § 6, jf. § 54, stk. 4, skal samtidig med boopgørelsen afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, jf. § 85. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for boer omfattet af § 54, stk. 5.

Stk. 4 Ved anvendelsen af denne lovs bestemmelser om boopgørelser på den i stk. 1 nævnte boopgørelse træder tidspunktet for udlodningen af det sidste aktiv i stedet for skæringsdagen. Tidligere foretagne udlodninger anses for a conto-udlodninger, idet bestemmelsen om indberetning af a conto-udlodninger i § 5, stk. 2, dog ikke finder anvendelse.