14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 93

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 93

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§93 Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for bedømmelsen af, hvorvidt et dødsbo er fritaget for beskatning efter § 6, eller i forbindelse hermed fortier eller nægter at give oplysninger af betydning for bedømmelsen, eller

  • 2) undlader rettidigt at afgive den særlige boopgørelse som nævnt i § 57, stk. 1.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Er en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar for overtrædelserne efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside