14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 63

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Skatteberegning i dødsåret m.v.
Ved beregning af den længstlevende ægtefælles indkomstskatter for det indkomstår, hvori dødsfaldet er sket, foretages dels en skatteansættelse af afdødes indkomst og dels en skatteansættelse af den længstlevende ægtefælles indkomst. Der beregnes indkomstskat på grundlag af hver af de to ansættelser, idet den kommunale indkomstskat og kirkeskatten, for så vidt angår afdødes skatteansættelse, beregnes med de procenter, der gjaldt for afdøde, og for så vidt angår den længstlevende ægtefælles skatteansættelse, beregnes med de procenter, der gælder for den længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle svarer herefter skal med summen af de beregnede skattebeløb.

•••

Stk. 2 Personskattelovens § 14, stk. 1, om omregning til helårsindkomst m.v. finder anvendelse ved beregningen af indkomstskat vedrørende afdødes indkomst. Afdødes kapitalindkomst i mellemperioden indgår dog i helårsindkomsten uden omregning. Har den ene ægtefælle negativ kapitalindkomst, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive kapitalindkomst ved opgørelsen af beregningsgrundlagene efter personskattelovens §§ 6, 7 og 7 a.

•••

Stk. 3 Skatteværdien af uudnyttet personfradrag hos en af ægtefællerne kan benyttes til nedsættelse af den anden ægtefælles skatter.

•••

Stk. 4 Ved beregningen af skat efter personskattelovens § 5, nr. 2, i dødsåret finder personskattelovens § 7, stk. 5, anvendelse, jf. dog stk. 9. Ved beregningen af skat efter personskattelovens § 5, nr. 3, i dødsåret kan uudnyttede fradrag hos en af ægtefællerne overføres til forhøjelse af den anden ægtefælles fradrag efter personskattelovens § 7 a, stk. 3 og 6.

•••

Stk. 5 Ved beregning af nedslag efter personskattelovens § 11 i dødsåret finder personskattelovens § 11, stk. 3 og 4, anvendelse, jf. dog stk. 9.

•••

Stk. 6 Ved beregning af kompensation efter personskattelovens § 26 i dødsåret finder personskattelovens § 26, stk. 4-6 og 8, anvendelse, jf. dog stk. 9.

•••

Stk. 7 Uudnyttede fradrag som nævnt i stk. 3-6 vedrørende afdøde udgøres af afdødes uudnyttede fradrag ved beregning af helårsskatten. Hvis afdøde anvendte et forskudt indkomstår, der udløb efter udgangen af det kalenderår, det trådte i stedet for (fremadforskudt indkomstår), og dødsfaldet finder sted den 1. januar eller senere i det forskudte indkomstår, svarer de uudnyttede fradrag som nævnt i stk. 3-6 til afdødes uudnyttede fradrag ved beregningen af helårsskatten for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.

•••

Stk. 8 Hvis aktieindkomsten i dødsåret for en af ægtefællerne er lavere end det i personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, nævnte grundbeløb, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, dog højst med grundbeløbet.

•••

Stk. 9 Stk. 2, 3. pkt., og stk. 3-8 finder ikke anvendelse, hvis ægtefællerne ikke var samlevende ved dødsfaldet, eller hvis den længstlevende ægtefælle er samlevende med en ny ægtefælle ved udgangen af dødsåret.

•••
profile photo
Profilside