Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1129 af 17. august 2023

Anvendelse af forhørscelle og udståelse af strafcelle
§ 2

Indsatte, som er anbragt i forhørscelle eller udstår strafcelle, har ret og pligt til at være beskæftiget efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 38-42 og beskæftigelsesbekendtgørelsen.

Stk. 2 Den indsatte har endvidere adgang til at deltage i gudstjenester og tilbringe tid i fri luft efter straffuldbyrdelseslovens § 35 og § 43, stk. 3.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om begrænsning i adgangen til at medtage egne genstande i tilfælde, hvor en indsat anbringes i forhørscelle eller udstår strafcelle i opholdsrum på særlig afdeling eller i et arresthus. For så vidt angår anbringelse eller udståelse i mere end 7 dage, kan der dog kun fastsættes begrænsninger, der er konkret begrundet i pladsforholdene i institutionen eller særlige sikkerhedshensyn.

Stk. 4 I forbindelse med udståelse af strafcelle kan der tillades begrænset fællesskab, hvis særlige forhold i det enkelte tilfælde taler for det. Efter straffuldbyrdelseslovens § 70, stk. 2, kan unge under 18 år i forbindelse med udståelse af strafcelle deltage i beskæftigelse i institutionen i fællesskab med andre indsatte, medmindre konkrete grunde taler herimod.

Stk. 5 Der skal gøres notat om dato og klokkeslæt for anbringelsens iværksættelse og ophør.