Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1129 af 17. august 2023

Fælles regler
§ 1

Der anvendes disciplinærstraf og forhørscelle over for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 67-71.

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens §§ 67, 68, stk. 1-3, og 5-8, § 69, §§ 69 a-d og § 71 og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.