14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DIS-loven § 3

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dis-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 01. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Et skib, der er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister, er berettiget til at sejle under dansk flag og er undergivet dansk ret.

•••

Stk. 2 For passagerskibe, som overvejende går i fart mellem danske havne og øvrige havne inden for et område, der i Nordsøen og Den Engelske Kanal begrænses af meridianen 3° vest og breddeparallellen 61° nord og i Østersøen af breddeparallellen 58° nord, finder § 10, stk. 2 og 3, ikke anvendelse. § 10, stk. 2 og 3, finder dog anvendelse ved fart til og fra havanlæg i det i 1. pkt. nævnte område, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 For skibe, der udfører aktiviteter på dansk søterritorium eller dansk kontinentalsokkelområde, som vil kunne omfattes af § 8 a, nr. 1 eller 2, nr. 3, 1. pkt., eller nr. 4-6, i tonnageskatteloven, finder § 10, stk. 2 og 3, ikke anvendelse. Det er en betingelse for anvendelse af 1. pkt., at skibene overvejende udfører de omfattede aktiviteter på dansk søterritorium eller kontinentalsokkelområde i mere end 14 dage inden for 1 måned.

•••
profile photo
Profilside