14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Digitalpostloven § 2

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af digitalpostloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Digital Post
Finansministeren bemyndiges til at anvise én digital postløsning, der betegnes Digital Post og er omfattet af lovens bestemmelser. Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

•••

Stk. 2 Finansministeren udpeger en systemansvarlig, som har til opgave at varetage driften af Digital Post. Som systemansvarlig kan udpeges en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Den systemansvarlige kan behandle personnumre med det formål at kunne tilslutte borgere efter §§ 3 og 4 og for at kunne varetage den løbende drift af postløsningen.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder ikke anvendelse for behandling af personnumre i medfør af stk. 2.

•••
profile photo
Profilside