14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Designloven § 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af designloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Med henblik på at forebygge yderligere designindgreb kan retten efter påstand ved dom bl.a. bestemme, at et produkt, der udgør et designindgreb, skal

  • 1) tilbagekaldes fra handelen,

  • 2) endeligt fjernes fra handelen,

  • 3) tilintetgøres,

  • 4) udleveres til den forurettede eller

  • 5) ændres på en nærmere angiven måde.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el.lign., der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling af de krænkende produkter.

•••

Stk. 3 Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

•••

Stk. 4 Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.

•••

Stk. 5 Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, materialer, redskaber el.lign. i designets beskyttelsestid eller en del af denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis

  • 1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,

  • 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren uforholdsmæssigt meget og

  • 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.

•••
profile photo
Profilside