14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Designloven Kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af designloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Designloven

Kapitel 10
1
Forarbejder

International designregistrering

§53 Ved en international designregistrering forstås en registrering i henhold til den i Genève den 2. juli 1999 vedtagne ændring af Haag-arrangementet vedrørende international registrering af design (Genève-aftalen).

§54 En international designregistrering med gyldighed i Danmark har samme retsvirkning, som hvis designet var registreret her i landet.

§55 En international designansøgning indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Den internationale designansøgning kan indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen af danske statsborgere samt af fysiske eller juridiske personer, som er bosat eller hjemmehørende i Danmark, eller som er indehavere af en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Danmark.

§56 Ved indgivelse af en international designansøgning kan der påberåbes prioritet fra et land, som er tilsluttet Pariserkonventionen, eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

§57 Patent- og Varemærkestyrelsen kan inden den frist, der er fastsat i Genève-aftalen, meddele Det Internationale Bureau helt eller delvis afslag på designets gyldighed i Danmark, hvis designet ikke opfylder registreringsbetingelserne efter denne lov.

§58 Om fornyelse af en international designregistrering gælder de regler, der er fastsat i Genève-aftalen.

§59 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel. Der kan herunder fastsættes særlige regler om offentliggørelse af de internationalt registrerede design.

Stk. 2 For behandlingen af sager vedrørende international designregistrering betales et gebyr.

profile photo
Profilside