Delegationsbekendtgørelse § 29

Denne konsoliderede version af delegationsbekendtgørelse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021

Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
§ 29

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til miljømålsloven delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

  • 1) Udarbejde Natura 2000-planen for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 37, stk. 1.

  • 2) Udarbejde Natura 2000-plan for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde, som en del af den samlede plan, jf. lovens 37, stk. 1.

  • 3) Udarbejde basisanalyse for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde, jf. lovens § 40.

  • 4) Fastsætte mål for naturtilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 41, stk. 1.

  • 5) Udarbejde indsatsprogram for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 42.

  • 6) Forestå drøftelse med de berørte statslige, kommunale og regionale myndigheder samt inddrage nationalparkbestyrelser, foreninger, organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i Natura 2000-planen, jf. lovens § 42 a.

  • 7) Foretage offentlig annoncering af den vedtagne Natura 2000-plan, jf. lovens § 45, stk. 3.

  • 8) Revidere Natura 2000-planen hvert 6. år, jf. lovens § 46, stk. 1.

  • 9) Ændre indsatsprogrammet i planperioden, jf. lovens § 46, stk. 2.