14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Delegationsbekendtgørelse § 27

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af delegationsbekendtgørelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Lov om skove
Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om skove delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Beslutte, om et areal er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 2) Modtage oplysning om at stat, kommuner og folkekirke har erhvervet eller etableret skov, eller skov har indfundet sig på arealer, som ejes af disse, jf. lovens § 3, stk. 6.

 • 3) Beslutte, at et areal bliver fredskovspligtigt, jf. lovens § 4.

 • 4) Beslutte, at fredskovspligt ophæves, jf. lovens § 6.

 • 5) Beslutte, at majoratsbåndet ophæves, at arealet herefter noteres som fredskovspligtigt i matriklen, og at sammenhængende arealer herefter skal udgøre en fast samlet ejendom i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovens § 7, stk. 2.

 • 6) Godkende udseende og beliggenhed af arbejdsskure nævnt i § 11, stk. 2, nr. 1, jf. lovens § 11, stk. 3.

 • 7) Beslutte, at der i de første 10 år efter et ejerskifte kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst, jf. lovens § 13.

 • 8) Udarbejde Natura 2000-skovplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 14.

 • 9) Foretage kortlægning af beliggenhed og bevaringsstatus for naturtyper og levesteder for arter, jf. § 15, stk. 1.

 • 10) Fastsætte de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne, i Natura 2000-skovplanerne, jf. lovens § 15, stk. 2.

 • 11) Revidere Natura 2000-skovplaner, jf. lovens § 16, stk. 2.

 • 12) Ændre en Natura 2000-skovplan, hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde forpligtelserne efter EF-habitatdirektivet, jf. lovens § 16, stk. 3.

 • 13) Modtage meddelelse efter lovens § 17, stk. 1, inden iværksættelse af aktiviteter omfattet af bilag 1, og vurdere virkningen på området, jf. lovens § 17, stk. 1.

 • 14) Træffe afgørelse om at foretage en nærmere vurdering af meddelelser modtaget efter § 17, stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 3.

 • 15) Indgå aftale med ejeren eller brugeren af en ejendom i et internationalt naturbeskyttelsesområde om driften eller andre foranstaltninger med henblik på at realisere Natura 2000-skovplanens bevaringsmålsætninger samt om at ændre aftalen, jf. lovens § 18.

 • 16) Pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder en bestemt drift, jf. lovens §§ 19-21.

 • 17) Ekspropriere ejendom, jf. lovens § 23.

 • 18) Træffe afgørelse om erstatning og fastsætte erstatningen efter reglerne i naturbeskyttelsesloven, jf. lovens § 24.

 • 19) Registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15, jf. lovens § 25, stk. 1.

 • 20) Indgå aftaler med ejere på grundlag af registreringen efter § 25, stk. 1, eller kortlægningen efter § 15, jf. lovens § 25, stk. 2.

 • 21) Registrere bevaringsværdige egekrat og indgå aftaler med ejeren om at sikre deres bevaring, jf. lovens § 26.

 • 22) Yde tilskud på skovområdet, jf. lovens § 29, stk. 1.

 • 23) Give tilsagn om tilskud ud over finansåret og bestemme om tilskud skal udbetales forskudsvis eller a conto; jf. § 29, stk. 3.

 • 24) Forestå overvågning af skovenes tilstand og skovbrugets udvikling og drage omsorg for, at der løbende indsamles landsdækkende statistiske data og udarbejdes rapporter om de danske skoves tilstand og udvikling, jf. lovens § 35, stk. 1 og 2.

 • 25) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2.

 • 26) Iværksætte forskning og udvikling om skovbrugsfaglige spørgsmål af betydning for lovens administration, jf. lovens § 36, stk. 3.

 • 27) Justere grænserne for arealer, der er noteret som fredskovspligtige, jf. lovens § 37.

 • 28) Dispensere fra bestemmelserne i § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 12 og 26-28, jf. lovens § 38.

 • 29) Fastsætte vilkår for afgørelser efter §§ 4 og 6, § 7, stk. 2, og §§ 19-21, 29 og 38, jf. lovens § 39, stk. 1.

 • 30) Træffe afgørelse om vilkår om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov), herunder om vilkår til erstatningsskoven, i sager om tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger omfattet af § 3, stk. 8, jf. § 3 a, og § 5, stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovens § 39 a.

 • 31) Lade vilkår af varig karakter tinglyse på ejendommen for ejers regning, jf. lovens § 40, stk. 1.

 • 32) Lade aftaler, der indgås efter §§ 18, 25 og 26, og afgørelser, der træffes efter §§ 19-21, tinglyse på ejendommen, jf. lovens § 40, stk. 3.

 • 33) Drage omsorg for, at fredskovspligt og ændringer heraf registreres i matriklen, jf. lovens § 41, stk. 1.

 • 34) Indhente oplysninger fra offentlige registre om ejerskifte af skov og fredskovspligtige arealer, jf. lovens § 44.

 • 35) Udøve tilsynsmyndighed, jf. lovens § 48.

 • 36) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendommes arealer for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål, jf. lovens § 49, stk. 1.

 • 37) Adgang uden retskendelse til bygninger, der helt eller delvis udnyttes erhvervsmæssigt for at udøve tilsyn på ejendomme, hvortil der er ydet tilskud, jf. lovens § 49, stk. 2.

 • 38) Indhente oplysninger om skovejendomme, jf. lovens § 50, nr. 1.

 • 39) Drage omsorg for, at ulovlige forhold lovliggøres, give påbud samt tinglyse og aflyse påbud, jf. lovens § 51, stk. 1-4.

 • 40) Lade det nødvendige arbejde udføre for at berigtige forhold påbudt ved dom, jf. lovens § 52, stk. 2.

 • 41) Lade det nødvendige arbejde udføre for at berigtige et ulovligt forhold, der bringer beskyttede områder eller dyr og planter i fare, jf. lovens § 53.

 • 42) Udpege de træer, der må fældes, og tage privat skov i drift, hvis det bestemmes ved dom som følge af manglende opfyldelse af påbud, jf. lovens § 54, stk. 1, nr. 1 og 2.

 • 43) Udøve tilsynsmyndighed i forbindelse med udbetaling af tilskud og modtage underretning, hvis vilkårene for at modtage tilskud ikke opfyldes, jf. lovens § 56, stk. 1 og 2.

 • 44) Bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, eller at udbetalte beløb skal tilbagebetales, jf. § 57, stk. 1.

 • 45) Bestemme, at op til 20 pct. af det udbetalte tilskudsbeløb eller hele tilskudsbeløbet kan anvendes til modregning af modtagerens eventuelle restancer til det offentlige, jf. lovens § 57, stk. 2.

 • 46) Påse, at pligterne efter lovens § 59 c, stk. 1 og 2, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter lovens § 59 f, jf. lovens § 59 c, stk. 3.

 • 47) Meddele den ansvarlige for driften påbud om at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Herunder påbyde den ansvarlige for driften for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet, jf. lovens § 59 d.

 • 48) Meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser m.v. gennemføres ved den ansvarlige for driften, hvis den ansvarlige for driften ikke har rådighed over ejendommen, jf. lovens § 59 e, stk. 2.

 • 49) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven og offentliggøre afgørelsen, jf. lovens § 59 f, stk. 1 og 2.

 • 50) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 59 f kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden, jf. lovens § 59 g.

 • 51) Træffe afgørelse efter lovens § 59 f eller § 59 g på anmodning fra en klageberettiget efter lovens § 62, stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, nr. 1 og 2, jf. lovens § 59 i, stk. 1.

 • 52) Afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger, som nævnt i § 59 i, stk. 2, jf. lovens § 59 i, stk. 3.

 • 53) Bestemme, at klage over en afgørelse efter §§ 19-21 eller et påbud efter § 51, stk. 2 eller 3, ikke har opsættende virkning, jf. lovens § 63, stk. 9.

 • 54) Træffe afgørelse om tinglyste deklarationer om fredning af enkelte træer og partier af skov, jf. lovens § 70, stk. 3.

 • 55) Beslutte, om et areal er omfattet af § 72, stk. 1, om egekrat, der eksisterede den 1. juli 1989, jf. lovens § 72, stk. 2.

 • 56) Miljøstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt ministeriet i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v., og som er udfærdiget i medfør af lov om skove eller i tilknytning til denne lov.

•••

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan ikke anvende beføjelserne i stk. 1, nr. 23, 36, 37, 43 og 44, når tilskud medfinansieres af EU. Det samme gælder nr. 22 for så vidt angår fremme af bæredygtig skovdrift i eksisterende skove, og tilplantning af landbrugsarealer med skov, pleje af disse nykulturer og kompensation for tabt indkomst under forudsætning af, at arealerne bliver fredskovspligtige efter lovens § 4, og nr. 29 for så vidt angår beføjelser til at fastsætte vilkår for afgørelser efter lovens § 29, herunder om at tilskud efter § 29 kan gøres betinget af, at arealet bliver fredskovspligtigt efter § 4, eller at der indgås en aftale efter § 18 eller §§ 25 og 26 og nr. 35 for så vidt angår tilskud til privat skovrejsning.

•••
profile photo
Profilside