14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Delegationsbekendtgørelse § 23

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af delegationsbekendtgørelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Lov om råstoffer
Følgende beføjelser i lov om råstoffer delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Fremsætte indsigelser mod forslag til råstofplan til varetagelse af statslige interesser, jf. lovens § 6 a, stk. 4.

 • 2) Afgive udtalelse ved væsentlige ændringer i et forslag til råstofplan, jf. lovens § 6 a, stk. 5.

 • 3) Modtage den vedtagne råstofplan, jf. lovens § 6 a, stk. 6.

 • 4) Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over regionsrådets afgørelser, jf. lovens § 15.

 • 5) Forestå kortlægning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens § 18, stk. 1.

 • 6) Udarbejde planer for råstofindvinding på søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens § 18, stk. 2.

 • 7) Meddele tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens §§ 20 og 21.

 • 8) Nedlægge forbud mod og meddele påbud vedrørende efterforskning, der ikke kræver tilladelse, jf. samt fastsætte vilkår herfor, lovens § 20, stk. 7.

 • 9) Gøre undtagelse fra forbuddet mod at give tilladelse til indvinding i områder med en vanddybde på mindre end 6 m, jf. lovens § 20 a, stk. 3.

 • 10) Meddele tilladelse til nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer samt fastsætte vilkår herfor, jf. lovens §§ 20 b og 21.

 • 11) Modtage bod for manglende efterforskning, jf. lovens § 22 a, stk. 5.

 • 12) Træffe foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for. Herunder meddele påbud eller forbud, fastsætte nye vilkår og ændre eller tilbagekalde tilladelser og godkendelser, jf. lovens § 24, stk. 1.

 • 13) Ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse efter lovens §§ 20 og 20 b, jf. lovens § 24, stk. 2.

 • 14) Modtage underretninger om boringer, prøver af de forefundne jordlag og indberetninger af resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 15) Lade foretage de boringer, geofysiske undersøgelser og andre tekniske forarbejder og undersøgelser på fremmed grund, som skønnes nødvendige i forbindelse med opgaver efter loven, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 16) Føre tilsyn for så vidt angår efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 17) Bestemme, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder, jf. lovens § 31, stk. 5.

 • 18) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt skibe eller andet indvindingsmateriel for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af råstoflovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål, jf. lovens § 32, stk. 1.

 • 19) Anmode om oplysninger og give påbud om tilvejebringelse af oplysninger, jf. lovens § 32 a, stk. 1.

 • 20) Revidere vilkårene i en tilladelse for at forbedre egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. lovens § 32 a, stk. 2.

 • 21) Udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning, jf. lovens § 32 b.

 • 22) Overtage en virksomheds egenkontrol og fastsætte de nødvendige krav i den forbindelse, jf. lovens § 32 c.

 • 23) Modtage afgørelse i sager, hvor regionsrådet er tilsynsmyndighed, om at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 33 i, stk. 1.

 • 24) Pålægge regionsrådene og kommunalbestyrelserne at tilvejebringe oplysninger, jf. lovens § 37.

•••
profile photo
Profilside