14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Delårsrapportbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af delårsrapportbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 559 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, som er omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 2 Virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, hvis halvårsrapport skal indeholde et koncernregnskab, skal udarbejde en delårsrapport for de første seks måneder af hvert regnskabsår (halvårsrapport) efter reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 2.

•••

Stk. 3 Virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, hvis halvårsrapport ikke skal indeholde et koncernregnskab, skal udarbejde en delårsrapport for de første seks måneder af hvert regnskabsår (halvårsrapport) efter reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 3.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på børsnoterede virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og hvis pålydende værdi pr. enhed er på mindst 100.000 euro eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf. årsregnskabslovens § 134 a, stk. 3.

•••

Stk. 5 Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS land inden den 31. december 2010, hvis den pålydende værdi pr. enhed er på mindst 50.000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf. årsregnskabslovens § 134 a, stk. 4. 1. pkt. finder anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid.

•••

Stk. 6 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på virksomheder, der den 20. januar 2004 udelukkende udstedte og fortsat udelukkende udsteder gældsinstrumenter, optaget til handel på et reguleret marked, der er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra virksomhedens hjemland inden for EU/EØS eller regionale eller kommunale myndigheder i dette land.

•••

Stk. 7 Vælger en virksomhed, der er omfattet af stk. 4, 5 eller 6, at udarbejde en halvårsrapport, som ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse dog anvendelse.

•••
profile photo
Profilside