PROTOKOL til DBO med Den Tjekkiske Republik (indkomstskatter)

PROTOKOL

Ved underskrivelsen af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Den Tjekkiske Republik til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, er begge parter blevet enige om, at denne protokol skal udgøre en integreret del af overenskomsten:

1. For så vidt angår artikel 4
Begge stater bekræfter, at en juridisk person, der er etableret i en kontraherende stat i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat, og som er generelt skattefritaget i denne stat, skal anses for at være hjemmehørende i denne stat ved anvendelsen af denne overenskomst.

2. For så vidt angår artikel 12, stykke 2
Hvis Den Tjekkiske Republik efter underskrivelsen af denne overenskomst, underskriver en overenskomst med en anden EU-medlemsstat, som medfører en beskatning af royalties, der hidrører fra Den Tjekkiske Republik, til en lavere sats, herunder skattefritagelse, end den sats, som følger af denne artikel, så vil den lavere sats eller skattefritagelse, automatisk finde anvendelse ved anvendelsen af denne artikel fra den dato, hvor overenskomsten mellem Den Tjekkiske Republik og den pågældende EU-medlemsstat har virkning.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i to eksemplarer i Prag, den 25. august 2011, på engelsk.

For Kongeriget Danmark

Ole Moesby

For Den Tjekkiske Republik

Miroslav Kalousek

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 27 i kraft den 17. december 2012.