Danskuddannelsesloven § 13

Denne konsoliderede version af danskuddannelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1372 af 22. september 2022

§ 13

Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til danskuddannelse af udlændinge, der bor i kommunen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen yder tilskud til udbydere af danskuddannelse efter takster pr. modul.

Stk. 3 I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "start-" i stedet for "starttakst", jf. § 2, nr. 2, i ændringslov nr. 665 af 8/6 2016. Taksten pr. modul for hver af de tre danskuddannelser aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse, jf. § 10, stk. 1, nr. 1-4. Taksten opdeles i en starttakst og en sluttakst. Starttaksten udgør 30 pct. og sluttaksten udgør 70 pct. af den aftalte takst pr. modul, jf. dog stk. 4. Starttaksten udbetales, når kursisten påbegynder undervisningen på et modul. Sluttaksten udbetales, når kursisten har bestået den modultest, jf. § 9, stk. 3, der afslutter undervisningen på det pågældende modul. Taksterne kan kun udbetales én gang pr. modul, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 4 For aftaler indgået før den 1. juli 2016 udgør start- og sluttakst hver 50 pct. indtil den 1. januar 2020.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse, jf. § 10, stk. 2-4, kan aftale differentierede modultakster, herunder for undervisning, der finder sted på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne i stk. 2 og 3 ikke skal finde anvendelse ved betaling for tilbud om danskuddannelse til udlændinge m.fl., som kommunalbestyrelsen henviser til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om afregning mellem kommunalbestyrelse og udbyder, om takster efter stk. 2-4, om udbetaling af takster og om betaling for tilbud om danskuddannelse efter stk. 5.