Dagtilbudsbekendtgørelsen § 31

Denne konsoliderede version af dagtilbudsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse nr. 2058 af 15. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1197 af 26. september 2023

Ansøgning ved nyoptagelse, andre situationer, vejledning m.v.
§ 31

Når der søges om økonomisk fripladstilskud i forbindelse med nyoptagelse i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, og § 21, stk. 2 og 3, har forældrene ret til et økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i dagtilbuddet, hvis husstandsindkomsten omregnet til årlig indtægt, jf. § 28, ligger inden for de indtægtsgrænser, der berettiger til økonomisk fripladstilskud efter fripladsskalaen, jf. § 1 i bekendtgørelse om indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud i dag-, fritids- og klubtilbud.

Stk. 2 Søges der om økonomisk fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for ansøgningen om økonomisk fripladstilskud.

Stk. 3 Får modtageren af økonomisk fripladstilskud ikke tildelt økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring i husstandssammensætning, skal der søges om økonomisk fripladstilskud på ny, for at modtageren igen kan få tildelt økonomisk fripladstilskud. Indgives ansøgningen inden udgangen af den måned, der følger efter den 3. måned, hvor fripladstilskuddet ikke er tildelt, skal fripladstilskuddet tildeles fra starten af denne måned.