Dagtilbudsbekendtgørelsen § 27

Denne konsoliderede version af dagtilbudsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse nr. 2058 af 15. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1197 af 26. september 2023

§ 27

Opholdskommunen skal give et økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 43, stk. 2, og en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17, stk. 9, når forældrene eller den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, ved ansøgning, jf. § 30, oplyser en husstandsindkomst pr. måned, jf. § 28, der omregnet til en årlig indtægt ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser, jf. § 1 i bekendtgørelse om indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud i dag-, fritids- og klubtilbud. Husstandsindkomsten pr. måned omregnes til årlig indtægt ved at gange husstandsindkomsten pr. måned med 12. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 67.719 kr. (2023-niveau) for enlige forsørgere, jf. stk. 4.

Stk. 2 Er den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i husstandsindkomsten ved beregningen af økonomisk fripladstilskud.

Stk. 3 Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Stk. 4 Som enlig forsørger medregnes også den forælder, der er enlig, fordi ægtefællen eller samleveren er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.