14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CPR-loven § 4

Lov om det centrale personregister paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cpr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1297 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Enhver med et personnummer tildelt efter § 3, stk. 1 eller 2, eller regler udstedt i medfør af § 3, stk. 9, registreres i CPR med de oplysninger, der er anført i bilag 1 til loven.

•••

Stk. 2 Anmodning fra en person over 15 år om indsigt i oplysninger i CPR om vedkommende selv, jf. artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, skal fremsættes ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Social- og Indenrigsministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Social- og Indenrigsministeriet, jf. dog 3. og 5. pkt. Hvis Social- og Indenrigsministeriet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Social- og Indenrigsministeriet tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Social- og Indenrigsministeriet bestemmer, hvordan en anmodning omfattet af 3. pkt. skal fremsættes, herunder om den skal fremsættes mundtligt eller skriftligt. Social- og Indenrigsministeriet kan helt ekstraordinært ud over de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for ministeriet ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt.

•••

Stk. 3 Anmodning om indsigt efter stk. 2, 1. pkt., besvares alene via den digitale selvbetjeningsløsning.

•••
profile photo
Profilside